Robòtica a l'aula d'educació infantil

Master thesis Catalan; Valencian OPEN
Soler Francàs, Núria (2018)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Subject: educació infantil | robòtica educativa | TIC | bretxa digital | educación infantil | robótica educativa | brecha digital | ICT | childhood education | educational robotics | digital divide | Information technology -- TFM | Tecnologia de la informació -- TFM | Tecnología de la información -- TFM

La finalitat d'aquesta proposta és iniciar als infants del segon cicle d'educació infantil de l'escola La Font en la robòtica educativa per tal d'incidir en la millora del procés de la lectoescriptura i, alhora, actuar en la reducció de la bretxa digital. La formació que es realitza és presencial amb el suport de les TIC. Pel que fa als resultats obtinguts se n' obté una valoració molt positiva, ja que es compleixen satisfactòriament els objectius plantejats, la valoració de l'equip humà implicat és molt positiva i l'impacte que ha generat la proposta a la institució ha estat l'establiment de la robòtica educativa en els pròxims cursos escolars. La finalidad de esta propuesta es iniciar a los niños del segundo ciclo de educación infantil de la escuela La Font en la robótica educativa para incidir en la mejora del proceso de la lectoescritura y, a la vez, actuar en la reducción de la brecha digital. La formación que se realiza es presencial con el apoyo de las TIC. En cuanto a los resultados obtenidos se obtiene una valoración muy positiva, puesto que se cumplen satisfactoriamente los objetivos planteados, la valoración del equipo humano implicado es muy positiva y el impacto que ha generado la propuesta a la institución ha sido el establecimiento de la robótica educativa en los próximos cursos escolares. The purpose of this proposal is to initiate the children of the second cycle of early childhood education at La Fuente School in educational robotics to influence the improvement of the literacy process and, at the same time, act to reduce the digital divide. The training that takes place is face-to-face with the support of ICT. Regarding the results obtained, a very positive assessment is obtained, since the objectives set are satisfactorily met, the assessment of the human team involved is very positive and the impact that the proposal has generated for the institution has been the establishment of educational robotics in the next school years.
Share - Bookmark