Използване на информационни и комуникационни технологии в обучението по български език запетая в сложното съставно изречение

Article Bulgarian OPEN
Христева, Красимира; Владова, София;
(2006)
  • Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
  • Subject: информационно общество | ИКТ в класната стая | езикова култура | ИКТ в обучението по български език

Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г. Образованието е сектор, който силно се влияе от развитието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Чрез новите форми и техноло... View more
Share - Bookmark