Migrimi i "Dështuar" dhe Kthimi Pavullnetshëm në Kosovë: Trajtimi i Sfidave për Riintegrim të Suksesshëm

Report Albanian OPEN
Möllers, Judith; Traikova, Diana; Herzfeld, Thomas; Bajrami, Egzon;
(2017)
  • Publisher: Halle (Saale): Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)
  • Subject:
    • ddc: ddc:330

Kosova aktualisht përballet me sfidën e riintegrimit të mijëra migrantëve të kthyer që u larguan nga vendi në 2014 / 2015. Kjo valë emigrimi u diskutua në IAMO Policy Brief 24 (Përmbledhje). Pas përballjes me politikat e kufizuara të azilit të vendeve të destinacionit n... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    EconStor via EconStor (Report, 2017)
  • Cite this publication