The causes of loneliness and the factors that contribute towards it: a literature review

Article Afrikaans OPEN
Doman, LCH; le Roux, A;
(2010)
  • Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
  • Subject: Rokach se model | huwelikstatus | Rokach's model | eensaamheid | depressie | marital status | faith | loneliness | depression | geloof | loneliness predictors | eensaamheidsvoorspellers

'n Groot deel van die bevolking ervaar gereeld eensaamheid en dit word as 'n algemene verskynsel in die menslike bestaan beskou. Verskeie studies dui daarop dat jong mense veral vatbaar is vir eensaamheid. Eensaamheid word ook beskou as 'n risiko-faktor vir 'n wye versk... View more
Share - Bookmark