Reconciliation between learners: Are parallel-medium schools the answer to the problem of racism?

Article Afrikaans OPEN
Du Plessis, Elize; Marais, Petro;
(2017)
 • Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
 • Subject: multikulturele skole | racism | education | onderrig | diversiteit | Dokumentanalise | teaching | multicultural schools | diversity | rassisme | morality | moraliteit | leadership | Document analysis | Gandhi | leierskap | opvoeding

Die Suid-Afrikaanse Grondwet stel dit duidelik dat enige vorm van diskriminasie nie toegelaat mag word nie. In ons skole beteken dit dat elke leerder ʼn reg het op goeie opvoeding en ʼn veilige skoolomgewing. Die fokus van hierdie navorsing is gerig op bestaande parallelm... View more
 • References (33)
  33 references, page 1 of 4

  Anthony, E. 2016. Houtbaai-vrou sê 'Afrikane' is 'onnosele diere' http://www. netwerk24.com/Nuus/ Misdaad/houtbaai-vrou-se-afrikane-is-onnosele-diere-5 Desember 2016. [29 Maart 2017].

  Brady, L. 1990. Feeling and valueing: educational imperatives. Hygie, 9(2):12-15.

  Departement van Basiese Onderwys. 2009. National Assembly written report. 8 June 2009.

  Die Vryburger. 2015. Rassisme neem daagliks toe in SA. http://www.dievryburger.co.za/2015/01/ rassisme-neem-daagliks-toe-in-sa/ [10 Mei 2016].

  Du Randt, M. 2014. Rassisme - die monster van ons tyd. http://afriforumjeug.co.za/rassisme-die-monstervan-ons-tyd/ [10 Mei 2016].

  Ericson, F. 2012. Qualitative research methods for science education. Second international book in science education. The Netherlands: Springer Science & Business Media, pp. 1451-1469.

  Garner, S. 2009. Racisms: An Introduction. Sage.

  Gandhi, M.K. 1927. An autobiography: the story of my experiments with truth. (2nd ed, 1957). Boston: Beacon Press.

  Gandhi, M.K. 1930. Letter to Narandas Gandhi. In Iyer, R. 1986. The moral and political writings of Mahatma Gandhi. Volume II. Oxford: Clarendon Press.

  Gandhi, M.K. 1931. Speech at meeting in Lausanne. In Iyer, R. 1986. The moral and political writings of Mahatma Gandhi. Volume II. Oxford: Clarendon Press.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark