publication . Article . 2017

Reconciliation between learners: Are parallel-medium schools the answer to the problem of racism?

Elize du Plessis;
Open Access Afrikaans
  • Published: 01 Jun 2017
  • Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Abstract
Die Suid-Afrikaanse Grondwet stel dit duidelik dat enige vorm van diskriminasie nie toegelaat mag word nie. In ons skole beteken dit dat elke leerder ʼn reg het op goeie opvoeding en ʼn veilige skoolomgewing. Die fokus van hierdie navorsing is gerig op bestaande parallelmediumskole. Die uiteindelike vraagstuk is dus hoe multikulturele onderwys bevorder word en hoe rassisme aangespreek kan word? As teoretiese raamwerk is Kohlsberg se kognitiewe ontwikkelingsbenadering en Whitehouse se univerele waarderaamwerkbenadering gebruik om die navorsing te anker. As derde raamwerk beskou die skrywers egter Gandhi se moraliteitsfilosofie as ʼn perfekte eksponent van die strewe...
Subjects
free text keywords: Dokumentanalise, diversiteit, Gandhi, leierskap, moraliteit, multikulturele skole, onderrig, opvoeding, rassisme, Document analysis, diversity, leadership, morality, multicultural schools, teaching, education, racism
Related Organizations
33 references, page 1 of 3

Anthony, E. 2016. Houtbaai-vrou sê 'Afrikane' is 'onnosele diere' http://www. netwerk24.com/Nuus/ Misdaad/houtbaai-vrou-se-afrikane-is-onnosele-diere-5 Desember 2016. [29 Maart 2017].

Brady, L. 1990. Feeling and valueing: educational imperatives. Hygie, 9(2):12-15.

Departement van Basiese Onderwys. 2009. National Assembly written report. 8 June 2009.

Die Vryburger. 2015. Rassisme neem daagliks toe in SA. http://www.dievryburger.co.za/2015/01/ rassisme-neem-daagliks-toe-in-sa/ [10 Mei 2016].

Du Randt, M. 2014. Rassisme - die monster van ons tyd. http://afriforumjeug.co.za/rassisme-die-monstervan-ons-tyd/ [10 Mei 2016].

Ericson, F. 2012. Qualitative research methods for science education. Second international book in science education. The Netherlands: Springer Science & Business Media, pp. 1451-1469.

Garner, S. 2009. Racisms: An Introduction. Sage.

Gandhi, M.K. 1927. An autobiography: the story of my experiments with truth. (2nd ed, 1957). Boston: Beacon Press.

Gandhi, M.K. 1930. Letter to Narandas Gandhi. In Iyer, R. 1986. The moral and political writings of Mahatma Gandhi. Volume II. Oxford: Clarendon Press.

Gandhi, M.K. 1931. Speech at meeting in Lausanne. In Iyer, R. 1986. The moral and political writings of Mahatma Gandhi. Volume II. Oxford: Clarendon Press.

Gandhi, M.K. 1932(a). Necessity of drawing up a balance-sheet. In Iyer, R. 1986. The moral and political writings of Mahatma Gandhi. Volume II, Oxford: Clarendon Press.

Gandhi, M.K. 1932(b). Letter to Narayan M. Khare. In Iyer, R. 1986. The moral and political writings of Mahatma Gandhi. Volume II. Oxford: Clarendon Press.

Gandhi, M.K. 1946. Letter to Kamala Sharma. In Iyer, R. 1986. The moral and political writings of Mahatma Gandhi. Volume II. Oxford: Clarendon Press.

Iyer, R.N. 1973. The moral and political thought of Mahatma Gandhi. New York: Oxford University Press.

Jackson, N. 2004. Parallel-onderrig het talle voordele: Leerlinge kry ontsaglik belangrike vaardighede. Beeld. 18 Februarie 2004:12. Johannesburg.

33 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

Reconciliation between learners: Are parallel-medium schools the answer to the problem of racism?

Elize du Plessis;