publication . Article . 2013

The critique of tradition and the tradition of critique. A reconstruction of the debate between Habermas and Gadamer

Duvenage, Pieter;
Open Access Afrikaans
  • Published: 01 Apr 2013
  • Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Abstract
In hierdie bydrae word die bekende debat (1967-1971) tussen Jürgen Habermas en Hans-Georg Gadamer gerekonstrueer. Die debat word hier in noue samehang met die kwessie van die geesteswetenskappe gelees. Die bydrae val in vier dele uiteen. In die eerste afdeling word Habermas se opening tot die debat in vyf onderafdelings uiteengesit. Dit gaan hier oor Gadamer se verdediging van tradisie en Habermas se kritiek op die begrip (1.1). In antwoord op Gadamer se begrip van tradisie ontwerp Habermas sy begrip van kennisbelange wat hy aan drie menslike kennisvelde verbind: empiries-analitiese wetenskappe, histories-hermeneutiese wetenskappe en krities-sosiale wetenskappe....
Subjects
free text keywords: Jürgen Habermas, Hans-Georg Gadamer, kritiese teorie, kennisbelange, selfrefleksie, psigoanalise, ideologiekritiek, Aristoteles, spel, tradisie, werkingshistoriese bewussyn, hermeneutiese sirkel, horisonsversmelting, critical theory, knowledge interests, selfreflection, psychoanalysis, ideology critique, ontology, Aristotle, play, tradition, working-historical consciousness, the hermeneutical circle, melting of horizons
57 references, page 1 of 4

Bernstein, R.J. 1983. Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis. London: Blackwell.

Cameron, W. 1996. On Communicative Actors talking past one Another. Philosophy Today 40(1): 160­168.

Depew, D. 1981. The Habermas­Gadamer Debate in Hegelian perspective. Philosophy and Social Criticism 8: 425­446.

Duvenage, P. 2013. Praktiese wysheid (fronesis) in 'n verdeelde samelewing. Litnet Akademies 10 (2) Augustus: 577­601.

Feldman, S. 2005. The Problem of Critique: Triangulating Habermas, Derrida, and Gadamer within Metamodernism. Contemporary Political Theory 4: 296­320.

Gadamer, H­G. 1967. Kleine Schriften I. Tübingen, J.C.B Mohr.

Gadamer, H­G. 1971a. “Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik. Metakritische Erörterungen zu Wahrheit und Methode.” In K­O. Apel e.a. (Hrsg.): Hermeneutik und Ideologiekritik, pp. 57­82. Frankfurt: Suhrkamp. Hierdie antwoord aan Habermas het oorspronklik in Gadamer (1967:113­130) verskyn. Vir vertaling, kyk Gadamer (1985a).

Gadamer, H­G. 1971b. “Replik.” In K­O. Apel e.a. (Hrsg.): Hermeneutik und Ideologiekritik, pp. 283­317. Frankfurt: Suhrkamp. Hierdie is Gadamer se tweede antwoord aan Habermas. Vir vertaling, kyk Gadamer (1990).

Gadamer, H­G. 1975. Wahrheit und Methode. 4de uitgawe. Tübingen: J.C.B. Mohr. Vir Engelse vertaling kyk Gadamer (2004).

Gadamer, H­G. 1976. Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft. Frankfurt: Suhrkamp.

Gadamer, H­G. 1981. Reason in the age of science. Vertaal deur F.G. Lawrence. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Gadamer, H­G. 1985a. “Rhetoric, Hermeneutics, and the Critique of Ideology.” In K. Mueller­Vollmer (ed.): The Hermeneutic Reader, pp. 274­292. London: Blackwell.

Gadamer, H­G. 1985b. Philosophical Apprenticeships. Vertaal deur R. Sullivan. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Gadamer, H­G. 1990. “Reply to my Critics.” In G. Ormiston & A. Schrift (eds): The Hermeneutic Tradition, pp. 273­297. Albany: SUNY Press.

Gadamer, H­G. 2004. Truth and Method. Vertaal deur J. Weinsheimer en D.G. Marshall. 2de hersiene uitgawe. New York: Continuum.

57 references, page 1 of 4
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue