publication . Article . 2014

Language deterioration with specific reference to the ideologies and practices of statism

Malan, Koos;
Open Access Afrikaans
  • Published: 01 Sep 2014
  • Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Abstract
In hierdie artikel word aangevoer dat verstaatliking in die moderne tydperk die belangrikste oorsaak vir die verdwyning van tale is. Verstaatliking verwys eerstens na die omvangryke territoriale staat, waarin 'n bepaalde dominante elite neig om sy eie karakter en identiteit aan die staat as sodanig toe te dig en van alle ander gemeenskappe (in 'n nie-oorheersende posisie) vereis om hulself in hierdie staatlike identiteit op te los. Tweedens verwys dit na die moderne industriële ekonomie, wat 'n sterk homogeniserende krag is wat eentaligheid in die hand werk. Derdens verwys dit na die ideologie van verstaatliking wat regverdiging vir die homogeniserende staat ver...
Subjects
free text keywords: Verstaatliking, Jakobyns, liberalisme (Engels en Amerikaans), Ernst Gellner, homogenisering, eentaligheid, territoriale staat, industriële ekonomie, linkse ideologie, nasionalisme, Statism, Jacobin, Liberalism (English and American), homogenisation, monolingualism, territorial state, industrial economy, leftist ideology, nationalism
30 references, page 1 of 2

Aristoteles, 1962. The politics. Engelse vertaling deur T.A. Sinclair. Middlesex: Penguin Books.

Beer, W.R. & J.E. Jacob (eds). 1985. Language policy and national unity. Totowa, New Jersey: Rowman & Allanheld.

Bozeman, A.B. 1976. Conflict in Africa. Princeton: Princeton University Press.

Conversi, D. 1978. The Basques, Catalans and Spain. London: Hurst.

Crystal, D. 2000. Language death. Cambridge: Cambridge University Press.

Cummins, I. 1980. Marx, Engels and the national Movements. London: Helm.

Figgis, J.N. 1960. Political thought from Gerson to Grotius, 1414-1625. New York: Harper.

Friedrich, C.J. 1963. Man and his government: An empirical theory of politics. New York: Mc Graw-Hill Inc.

Gellner, E. 1983. Nations and nationalism. Oxford: Basil Blackwell.

Gilman, D. 2011. A bilingual approach to language rights: The dialogue between US and international human rights law may improve the language rights framework. Harvard Human Rights Journal, 24:1-70. http:// harvardhrj.com/wp-content/uploads/2009/09/1-70.pdf besoek op 18 Januarie 2013.

Grillo, R.D. 1989. Dominant languages: Languages and hierarchy in Britain and France. Cambridge: Cambridge University Press.

Hobsbawn, E.J. 1990. Nations and nationalism since 1780: Programme, myth and reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Holdsworth, W. 1937. A History of English Law. Vol VIII. London: Sweet & Maxwell.

Huntington, S.P. 2004. The Hispanic challenge, foreign policy. http://www.public.asu.edu/~nornradd/ documents/HispanicChallenge.pdf (datum geraadpleeg: 7 Junie 2013).

Jacob, J.E. & D.C. Gordon. 1985. Language policy in France. In Beer & Jacob (eds), pp. 106-133.

30 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue