Noves dades sobre el mecanisme neural de la consolidació de la memòria: una oportunitat per a atenuar l’impacte emocional de les experiències traumàtiques

Article Catalan; Valencian OPEN
Lanuza, Enrique;
(2016)
  • Publisher: Agrupació Borrianenca de Cultura
  • Related identifiers: doi: 10.6035/Anuari.2016.27.10
  • Subject: memòria | emocions | reconsolidació | trastorn per estrés posttraumàtic | memoria | emociones | reconsolidación | trastorno por estrés postraumático | mémoire | émotions | reconsolidation | trouble de stress post-traumatique | memory | emotions | post-traumatic stress disorder

Durant la major part del segle xx, els estudis científics sobre la memòria assumien que les memòries eren immutables una vegada es consolidaven, tot i que podien perdre qualitat amb el pas del temps. Dades recents han revelat que les memòries, tot i estar ja conso... View more
Share - Bookmark