Proceso de la traducción de la Biblia de Martín Lutero

Bachelor thesis Spanish; Castilian RESTRICTED
Rabines Rodríguez, Nathalie ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació (2015)
  • Subject: Traducción | Biblia | Niederdeutsch | Hochdeutsch | Latín | Griego | Teología | Interpretación de las sagradas escrituras | Unificación linguística

Aquest treball es centra en el procés de la traducció de la Bíblia alemanya de Martí Luter (1534). El treball comença amb una breu descripció dels casos de traducció de textos sagrats més rellevants en la història. Posteriorment es descriu la divisió lingüística en els països germànics durant el segle XVI, la posició política de l'Església Catòlica, per què sorgeix la necessitat de traduir una nova Bíblia a l'alemany i com es tria la llengua de destinació a la qual es tradueix. El treball finalitza amb una breu reflexió sobre el que significa ser traductor. Este trabajo se centra en el proceso de la traducción de la Biblia alemana de Martín Lutero (1534). El trabajo empieza con una breve descripción de los casos de traducción de textos sagrados más relevantes en la historia. Posteriormente se describe la división lingüística en los países germanos durante el siglo XVI, la posición política de la Iglesia Católica, por qué surge la necesidad de traducir una nueva Biblia al alemán y cómo se elije la lengua de destino a la que se traduce. El trabajo finaliza con una breve reflexión sobre lo que significa ser traductor. This work focuses on the process of translating the German Bible of Martin Luther (1534). The work begins with a brief description of cases of translating relevant sacred texts in history. Later the linguistic division is described in the German countries during the sixteenth century, the political position of the Catholic Church, why there is a need to translate a new Bible into German and how the target language which is translated is chosen. The paper ends with a brief reflection on what it means to be a translator.
Share - Bookmark