Blockchain per l'educació

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Arcas Sanz, Joan Manel; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
(2017)
  • Subject: Cadena de blocs | Contracte intel·ligent | Ethereum | Quorum | Distribuït | Consens | Educació | Expedients acadèmics | Cadena de bloques | Contrato inteligente | Distribuido | Consenso | Educación | Expedientes académicos | Blockchain | Smart Contract | Distributed | Consensus | Education | Academic records

La tecnologia Blockchain o de cadena de blocs va sorgir com a suport de la xarxa de monedes virtuals Bitcoin, però amb la recent aparició dels Smart Contracts existeix la possibilitat de crear infinitud d'aplicacions que funcionin de manera distribuïda i sense la necess... View more
Share - Bookmark