publication . Book . 1996

Kodi i punës, Ligj për të drejtën e grevës, Ligj për inspectoriatin shtetëror të punës, Ligj për nxitjen e punësimit

Aubert, Gabriel; Bektashi, Fatmir;
Open Access Albanian
  • Published: 01 Jan 1996
  • Publisher: Genève et Tirana : Université de Genève
  • Country: Switzerland
Download from
28 references, page 1 of 2

KODI 1 PUNES 1 REPUBLIKES SE SHQIPERISE .................... 1

KREU I: BAZAT E KODIT TE PUNES ........................................... 1

KREU II: FUSHA E ZBATIMIT TE KODlT .... .................... ............ 1

KREU III: TE DREJTATTHEMELORE ................................. ......... 3

KREU IV: PERPARESIA E NORMAVE TE SE DREJTES .......... .. .4

A. Perkuftz irn .. .... .. .... ............. ...... ...... ....................... ...... .............. 5 1. Kontrata e punes ............ ...... .... .... ................ ......................... 5 2. Kontrata e grupi!................................................................ ... 5 3. Puna me kohe te pjesshme ........... ................... .................... .. 5 4. Puna ne shtepi ....................................................................... 5 5. Agjenti tregtar..... ........................... ................................... .... 5 6. Kontrata e mesimit te profesioni!... ....................................... 6 7. Dispozita te veçanta per kontratal speciale ... ...................... ..6

B. Krijirni i marredhenieve te punes ................... ........ ..................6 1. Punesimi ........ ................ ..... ................... .................... ..... ..... .6 2. Aftesia per te kontraktuar ..................................................... 6 3. Forma e kontrates se punes ................................................... 6

KREU VI: DETYRIMET E PUNEMARRESIT ................................ 7

PUNEDHENESIT ............................................................................ 10

A. Mbrojtja e personalitetit......................................................... 10 1. Ne pergjithesi ..................................................................... 10 2. Detyrimi ............................................................................. 10 3. KODtrolli i sendeve personale ............................................. 10 4. CertifIkata e punes.............................................................. 10 5. Regjistri .................................... .......................................... Il 6. Masa disiplinore ................................................................. Il 7. Venia oe dispozicion e kodit.. ............................................ Il

KREU IX: KOHEZGJATJA E PUNES OHE E PUSIDMEVE ....... 18

PUNEMARRES ............................................................................... 30

DHE TRANSFERIMI 1 MAREDHENIEVE TE PUNES ................ 31

A. Venia ne dispozicion e punemarresve .................................... 31

B. Transferirni i nderrnanjes ....................................................... 32 1. Ruajtja e te drejtave ............................................................ 32 2. Inforrnacioni dhe konsultimi ............................................... 32

28 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue