publication . Book . 1997

Raste praktike te se drejtes se punes

Aubert, Gabriel; Ketri, Adrian; Tashko, Flonia;
Open Access Albanian
  • Published: 01 Jan 1997
  • Publisher: Gjeneves : Universitetin
  • Country: Switzerland
Download from

PERGJEGJESIA E PUNEMARRESIT (NENI 27 KPl RASTl3 ...................................................................................................................................................... 6 Pergjegjesia civile e punemarresi!', demi i shkaktuar, percaktimi i shperblimit.

SHPERBLIMI (NENI114 KPl RAm6.......................... ............. .................................................................. ........ m Leter e punedhenesit~ shperblimi i vecante~ e1ementi flles i pages; fonna e kerkuar.

MARREVESHJA KOLEKTIVE E PUNES (NENET 159v KP). RAST/27.................................................................................................................................. ................. 73 Kohezgjatja c pushimeve vjetore; marreveshja kolektive. RAST/28 ................................................................................................................................................... 75 Paga mujore; kohezgjatja e pushimeve vjetore; marredheniet kontrate individuale-marreveshje kolelctive.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue