Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Database Lituanistika development guidelines

Authors: Bloveščiūnienė, Lina; Marcinkevičienė,Rūta; Kolesinskienė, Nijolė; Štreimikis, Antanas;

Database Lituanistika development guidelines

Abstract

Nuo 2006 m. kuriama tarptautinė mokslinė duomenų bazė Lituanistika, finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 2011 m. rugpjūčio 25 d. pasirašyta tęstinio projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) trijų metų finansavimo ir administravimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos. Pristatyta duomenų bazės Lituanistika, kaupiančios ir skleidţiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistikos mokslinius tyrimus, pagrindiniai uţdaviniai, veiklos ir plėtros gairės. Aptarta informacinių ir ryšių (informacinių komunikacinių) technologijų taikymas šioje duomenų bazėje, jos sąsajos su Lietuvos virtualaus universiteto programos LABT uţdavinio projektiniais produktais ir kitomis mokslinių tyrimų infrastruktūromis. The International Research Database Lituanistika has been created since 2006 funded by European Union Structural Funds. On the 25th of August 2011 the three year financing and administration agreement of the continued project “Database Lituanistika” (project code VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) was signed between the European Social Fund Agency and the Research Council of Lithuania. The article presents the main objectives, activities and developmental guidelines of the Database Lituanistika, which accumulates and disseminates verified, high quality information about Lithuanian studies carried out in Lithuania and abroad. Application of information communication technologies in this database, the correlations of this database with other information systems and activities of the Lithuanian Virtual University as well as the programme of the Lithuanian Academic Libraries Network is discussed in detail.

Country
Lithuania
Related Organizations
Keywords

Lituanistika--A Duomenų bazės, Research infrastructures, Mokslo vertinimas, Scientific assesment, Lithuanian studies--A Databases, Mokslo tyrimų infrastruktūra

[1] Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 metų programos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1017 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284561&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandţio 15 d. nutarimas Nr. 306 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342387&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1182 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=172849&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 166 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292266&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ISAK-791 „Dėl Lietuvos virtualaus universiteto 2007-2012 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-11-14]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378736&p_query=eLABa&p_tr2=2>.

Nacionalinės aprėpties HSM TI projektų atrankos etapai: [interaktyvus]. 2010. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://sig.balticgrid.org/SIGs/MTI/hsm/Gairiu%20tekstas_Humanitariniai%20ir%20socialiniai%20mokslai%20- 2010%2005.doc/view>.

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų infrastruktūrų plėtros galimybės: projektas [interaktyvus]. 2009- 07-05. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://sig.balticgrid.org/SIGs/MTI/hsm/HSM_TI_pletros_gairiu_projektas_2009_07_05.doc/view>.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas: Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandţio 30 d. įstatymas Nr.

XI-242 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www.smm.lt/ti/docs/istatymai/MSI.pdf>.

Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“: galimybių studija. Mantas Adomėnas ... [et al.] mokslo taryba. Kaunas: Technologija, 2007. 298 p. ISBN 9789955254973.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  OpenAIRE UsageCounts
  Usage byUsageCounts
  visibility views 1
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
 • 1
  views
  Powered byOpenAIRE UsageCounts
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
visibility
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
views
OpenAIRE UsageCountsViews provided by UsageCounts
0
Average
Average
Average
1
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.