Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2011

Duomenų bazės Lituanistika plėtros gairės

Bloveščiūnienė, Lina; Marcinkevičienė,Rūta; Kolesinskienė, Nijolė; Štreimikis, Antanas;
Open Access
Lithuanian
Published: 01 Jan 2011
Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
Country: Lithuania
Abstract

Nuo 2006 m. kuriama tarptautinė mokslinė duomenų bazė Lituanistika, finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 2011 m. rugpjūčio 25 d. pasirašyta tęstinio projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) trijų metų finansavimo ir administravimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos. Pristatyta duomenų bazės Lituanistika, kaupiančios ir skleidţiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistikos mokslinius tyrimus, pagrindiniai uţdaviniai, veiklos ir plėtros gairės. Aptarta informacinių ir ryšių (informacinių komunikacinių) technologijų taikymas šioje duomenų bazėje, jos sąsajos su Lietuvos virtualaus universiteto programos LABT uţdavinio projektiniais produktais ir kitomis mokslinių tyrimų infrastruktūromis. The International Research Database Lituanistika has been created since 2006 funded by European Union Structural Funds. On the 25th of August 2011 the three year financing and administration agreement of the continued project “Database Lituanistika” (project code VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) was signed between the European Social Fund Agency and the Research Council of Lithuania. The article presents the main objectives, activities and developmental guidelines of the Database Lituanistika, which accumulates and disseminates verified, high quality information about Lithuanian studies carried out in Lithuania and abroad. Application of information communication technologies in this database, the correlations of this database with other information systems and activities of the Lithuanian Virtual University as well as the programme of the Lithuanian Academic Libraries Network is discussed in detail.

Subjects

Lituanistika--A Duomenų bazės, Mokslo vertinimas, Mokslo tyrimų infrastruktūra, Lithuanian studies--A Databases, Scientific assesment, Research infrastructures

Related Organizations

[1] Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 metų programos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1017 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284561&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandţio 15 d. nutarimas Nr. 306 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342387&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1182 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=172849&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 166 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292266&p_query=&p_tr2=2>.

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ISAK-791 „Dėl Lietuvos virtualaus universiteto 2007-2012 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-11-14]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378736&p_query=eLABa&p_tr2=2>.

Nacionalinės aprėpties HSM TI projektų atrankos etapai: [interaktyvus]. 2010. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://sig.balticgrid.org/SIGs/MTI/hsm/Gairiu%20tekstas_Humanitariniai%20ir%20socialiniai%20mokslai%20- 2010%2005.doc/view>.

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų infrastruktūrų plėtros galimybės: projektas [interaktyvus]. 2009- 07-05. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://sig.balticgrid.org/SIGs/MTI/hsm/HSM_TI_pletros_gairiu_projektas_2009_07_05.doc/view>.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas: Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandţio 30 d. įstatymas Nr.

XI-242 [interaktyvus]. [ţiūrėta 2011-12-12]. Prieiga per internetą: <http://www.smm.lt/ti/docs/istatymai/MSI.pdf>.

Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“: galimybių studija. Mantas Adomėnas ... [et al.] mokslo taryba. Kaunas: Technologija, 2007. 298 p. ISBN 9789955254973.

Related to Research communities
moresidebar