Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2007

Peculiarities of Lithuanian music school Yamaha management: franchise method

Užkuraitienė, Fausta;
Open Access   Lithuanian  
Published: 16 Aug 2007
Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
Country: Lithuania
Abstract
Franšizė yra viena iš tarptautinio verslo internacionalizavimo galimybių. Teoretikai ir praktikai pabrėžia šios verslo formos pranašumus prieš alternatyvas eksportą, investicijas ar bendrų kompanijų kūrimą. Tačiau Lietuvos mokslininkų darbuose randame tik fragmentinius šios kontraktinės tarptautinio verslo plėtros formos analizės elementus. Menkai analizuojami valdymo, kontrolės, kultūrinės adaptacijos klausimai. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumus, veikiant franšizės pagrindu Lietuvoje. Tyrimo hipotezė: pedagogams ir vadovams yra priimtina Yamaha muzikos mokyklos valdymo koncepcija. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti franšizės vaidmenį tarptautinio verslo kontekste; 2. Įvertinti franšizės teisinius ir vadybinius aspektus; 3. Pateikti Yamaha muzikos mokyklų tinklo veiklos bendruosius aspektus; 4. Ištirti valdymo ypatumus Yamaha muzikos mokyklose Lietuvoje. Atlikus Yamaha muzikos mokyklų pedagogų ir vadovų anketinę apklausą pastebėta, kad Japonijos kompanijos mokyklos valdymo koncepcija pritapo Lietuvoje ir yra realizuojama. Visi respondentai tenkina sutartyje iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. Veikla organizuojama remiantis sutarties nuostatomis, kurios iš esmės atitinka LR CK įtvirtintas nuostatas. Skirtingai nei Japonų kultūroje įprasta, pedagogai labiau linkę į individualų darbą, tačiau tai nesudaro esminių problemų realizuojant pagrindinį mokyklos moto: „Mokykis su malonumu“. A franchise is one of possibilities to global business internationalization. Theorists and practician emphasizes this form of business advantages comparing with export, investment or joint venture. But Lithuanian scientists revive this form of international business doing just fragmentary. Poorly are explored mechanisms of management, control and cultural adaptation. The aim of research is to evaluate peculiarities of Yamaha music school management in Lithuania. Research hypothesis – to educators and school managers is acceptable conception of Yamaha music school. Research tasks: 1. Evaluate role of franchise in context of international business; 2. Evaluate juridical and management dimensions; 3. Represent main aspects of Yamaha music school network worldwide and in Lithuania; 4. Explore peculiarities of Yamaha music schools management in Lithuania. The results of educators and managers interview shows that main concept of Yamaha music school is acceptable and realizable. All respondents pass requirements of qualification. Activity is organized by contract requirements, which essentially pass the main requirements of Civil Code. As distinct from Japanese culture in Lithuania educators prefer individual work with children. But it does not impact to main motto: “Learn with pleasure” implementation.
Subjects

Marketing and Administration, Franšizė, Muzikos mokykla, Valdymas, Franchise, Music school, Management

Related Organizations