publication . Master thesis . 2007

Compatibility between Labour Supply and Demand (based on building sector)

Šreiderienė, Ingrida; Rubštaitienė, Renata;
Open Access Lithuanian
  • Published: 16 Aug 2007
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Magistro darbe išanalizuotas darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumas darbo rinkoje statybos sektoriaus pavyzdžiu. Pirmoje dalyje analizuojama teoriniai darbo rinkos, darbo bei darbo jėgos sampratos aspektai. Pateikti darbo pasiūlos ir paklausos bei pusiausvyros modeliai, juos įtakojantys veiksniai. Kartu analizuojamos valstybinės darbo rinkos reguliavimo priemonės bei vykdomos politikos kryptys Lietuvoje. Antroje dalyje nagrinėjami rodikliai apibūdinantys dabartinę esamą padėtį darbo rinkoje. Sudaryti darbo pasiūlą ir paklausą (statybų sektoriuje) įtakojančių veiksnių modeliai, kurie leido objektyviai įvertinti darbo pasiūlą ir paklausą šiame sektoriuje. Treči...
Subjects
free text keywords: Economics, Darbo rinka, Darbo pasiūla, Darbo paklausa, Labour market, Labour demand, Labour supply
Related Organizations
33 references, page 1 of 3

1. TEORINIAI DARBO RINKOS ASPEKTAI ...................................................................... 1.1. Darbo rinkos samprata bei vieta bendroje ekonomikos sistemoje .................. 1.2. Darbo ir darbo jėgos sampratos aspektai ......................................................... 1.3. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa ....................................................................... 1.4. Valstybės vaidmuo darbo rinkai ...................................................................... 1.5. Darbo pasiūlos ir paklausos lygio analizė .......................................................

2. STATYBŲ SEKTORIAUS APŽVALGA 2000-2005 m. LAIKOTARPIU ....................... 2.1. Darbo paklausą įtakojantys veiksniai .............................................................. 60 2.2. Darbo pasiūlą įtakojančių veiksnių analizė...................................................... 68 2.2.1. Demografiniai rodikliai ................................................................................... 68 2.2.2. Užimtumo rodiklių dinamika statybų sektoriaus aspektu ............................... 74 2.2.3. Nedarbo rodiklių dinamika ir tendencijos ....................................................... 82 2.2.4. Darbo užmokesčio kitimo tendencijos ir perspektyvos ................................... 89 2.2.5 Migracijos įtaka darbo rinkai .......................................................................... 93

3. DARBO PASIŪLOS IR PAKLAUSOS SUDERINAMUMAS (STATYBŲ

SEKTORIAUS PAVYZDŽIU) ................................................................................................. 96

IŠVADOS .................................................................................................................................... 103

LITERATŪRA ........................................................................................................................... 108

PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ANALIZĖ ..................................................................................... 113

PRIEDAI ..................................................................................................................................... 116

1 Priedas Darbo išteklių ekonominėje sistemoje klasifikavimas ir įvertinimas .......................... 117

2 Priedas Nedarbo lygis Lietuvoje 2000-2005 metais ................................................................. 118

3 Priedas Bedarbių gyventojų išsimokslinimas ........................................................................... 119

4 Priedas Minimalaus ir vidutinio atlyginimo skirtumai ES valstybėse narėse 2004 m. ............. 121 1 pav. Darbo rinkos samprata

Šaltinis: Schelten A. (1991). Einfuhrung in die berufspadagogik. Stuttgart. Frnaz Stener Verlag.

1. Darbo pasiūlos laisvę, t.y. pasirinkimo laisvę tarp užimtumo ir nedarbo, laisvą profesijos ir 4 pav. Darbo rinka

Šaltinis: Martinkus B., Sakalas A., Savanevičienė A. (2006). Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Kaunas. 1. Adamonienė R. (2000). Darbo jėgos sampratos aspektai. Agrarinė ekonomika ir vadyba.

33 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue