publication . Article . 2010

The perspectives of tourism development in local municipalities

Dapkus, Rimantas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  • Country: Lithuania
Abstract
Turizmo sektoriaus plėtra Lietuvoje turi didelės įtakos šalies ekonomikos augimui ir žmonių gerovei. Todėl pastaruoju metu vis daugiau dėmesio kreipiama moksliniams tyrimams, skirtiems atskleisti Lietuvos poreikius ir specifiškumą turizmo plėtros srityje, tiek planuojant strateginiu nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu, siekiant geresnio viešojo administravimo funkcijų vykdymo ir darnios regioninio plėtros, tam panaudojant turizmo sektoriaus kuriamą bendrąjį vidaus produktą (toliau – BVP), tuo prisidedant prie socialinės ir ekonominės gerovės didinimo vietiniame lygmenyje ir bendro šalies įvaizdžio gerinimo ir turimų išteklių tausojimo. Tačiau tam pasiekti reikalin...
Subjects
free text keywords: Viešasis administravimas, Public administration, Turizmas, Tourism, Savivalda, Municipal government
Related Organizations

4. LietuvosRespublikosViešojoadministravimoįstatymas. (1999). Valstybės žinios, nr. 60-1945. [interaktyvus]. Prieiga internete: <http://www3.lrs.lt/ pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=198296> [žiūrėta 2009-06-20].

5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. (1994). Valstybės žinios, nr. 55-1049. [interaktyvus]. Prieiga internete: <http://www3.lrs.lt/ pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=170547> [žiūrėta 2009-06-20].

6. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas nr. IX-1187 dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos patvirtinimo. (2002). Valstybės žinios, 2002-11-27, nr. 113-5029. [interaktyvus]. Prieiga internete: <http://www3.lrs.lt/ pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=193888> [žiūrėta 2009-06-20].

7. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. LR Seimas, aktuali redakcija (VII-667, 2005-07-05). [interaktyvus]. Prieiga internete: <http://www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260081> [žiūrėta 2009-06-20].

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimas nr. 575 dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategijos patvirtinimo. (2005). Valstybės žinios, nr. 66-2370.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas nr. 944 dėl nacionalinės turizmo plėtros 2007-2013 metų programos patvirtinimo. (2007). Valstybės žinios, nr. 97-3939; 2008, nr. 82-3253. [interaktyvus]. Prieiga internete: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska. showdoc_l?p_id=325084&p_query=&p_tr2> [žiūrėta 2009-06-20].

10. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymas nr. 1V-148 dėl Tauragės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 m. investicinės programos patvirtinimo. (2008). Valstybės žinios, nr. 52-1933. [interaktyvus].Prieiga internete: <http://www.vrm.lt/fileadmin/Padaliniu_failai/RPD/Taurages_miesto_investicin_programa3.doc> [žiūrėta 2009-06-20].

11. Mowforth, M., Munt, I. (1998). Tourism and sustainability: new tourism in the third world. London: Routledge.

12. Nakrošis, V. (2004). Viešoji administracija. In: Krupavičius A., Lukošaitis A. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Kaunas: UAB „Poligrafijos ir informatika“.

13. Ropė, B. (2006). Savivaldybės vaidmuo vystant turizmą regione / I-asis turizmo forumas: stenograma. [interaktyvus]. Prieiga internete: <http:// www.tourism.lt/lt/skelbimai/PTD/Stenograma_ galutinis.doc> [žiūrėta 2009-06-20]

14. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 19 d. sprendimas nr. 1-663 dėl Tauragės rajono strateginio plėtros plano 2008-2013 m. patvirtinimo. [interaktyvus]. Prieiga internete: <http://www.taurage.lt/index.php?-1857565231> [žiūrėta 2009-06-20].

15. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas nr. 1-957 dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2009-2011 m. patvirtinimo. [interaktyvus]. Prieiga internete: <http://www.taurage.lt/index.php?- 1857565231> [žiūrėta 2009-06-20].

16. Užpelkis, M. (2007). Darni plėtra, kultūros paveldas ir turizmas. [interaktyvus]. Prieiga internete: <http://www.kultur.lt/dl.php?file=paveldas+ir+darni+pletra.pdf> [žiūrėta 2009-01-22].

17. Žilinskas, G. (2004). Vietos savivalda. In: Krupavičius A., Lukošaitis A. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Kaunas: UAB „Poligrafijos ir informatika“.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue