publication . Master thesis . 2009

Educational and Social Aspects of the Pupil's Leisure organization

Dulaitienė, Rasa;
Open Access Lithuanian
  • Published: 09 Apr 2009
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Rekreacija – sudėtingas procesas, kuriame tiesiogiai dalyvauja žmogus, siekiantis atgauti fizines jėgas, psichologinę pusiausvyrą, dvasinę emocinę būseną, siekiantis jausti pasitenkinimą, tam tikslui tinkamoje, pritaikytoje, sukurtoje ar specialiai pasirinktoje aplinkoje. Rekreacija – tai ir asmenybės ugdymas. Rinkos pokyčiai, globalizacijos procesai sparčiai besivystančioje visuomenėje lemia, jog vaikui, jo interesų supratimui tenka vis mažiau dėmesio. Nors šeima yra esminis visuomenės elementas ir jai tenka pirminė atsakomybė už vaikų apsaugą, auklėjimą ir vystimąsi, tačiau šeima mūsų šalyje viena nepajėgi sukurti vaikui harmoningų socializacijos sąlygų. Esant...
Subjects
free text keywords: Educology, Laisvalaikis, Rekreacija, Švietimas, Profesionalus laisvalaikio organizavimas, Free time, Recreation, Education, Professionally organized recreational activity
Related Organizations
21 references, page 1 of 2

1. Adomaitien÷ K. (2000). Rekreacijos įvadas. PHARE.

2. Armaitien÷ A. (1995). Rekreacin÷ veikla: teorin÷ s ir praktin÷ s problemos//Gamtos ir matematikos mokslai. Klaip÷ dos universitetas.

3. Bendaravičiūt÷ G. (2002). Pedagogo asmenyb÷ s svarba ugdant vaikų kūrybiškumą//Mokytojo asmenyb÷ ir specialiųjų poreikių mokinių kūrybiškumo ugdymas. Mokslin÷ konferencija. Šiauliai. P.22.

4. Buračas A., Mitrikis A., Trepnila A. (1986). Vartojimas ir laisvalaikis. Vilnius.

5. Černius V. (1992). Mokytojo pagalbininkas. Kaunas.

6. Dabartin÷ s lietuvių kalbos žodynas. (2000). Vilnius.

7. Dapkien÷ S., Dapkus A. (2002). Klas÷ s aukl÷ tojai ir t÷ vai - vaikų laisvalaikio organizatoriai//Papildomas ugdymas II. Šiauliai.

8. Dapkien÷ S. (1998). Papildomo ugdymo formos. Šiauliai.

9. Grabauskien÷ D. (1994). Pradinukų mokytojas// Pradinukų ugdymas. Šiauliai.

10. Grakauskait÷ - Karkockien÷ D. (2002). Kūrybos psichologija. Vilnius.

11. Grinevičien÷ N. (2004). Mokytojų požiūris į žaidimus pradin÷ se klas÷ se//Pradin÷ mokykla: ugdymo turinys ir socialin÷ integracija. Respublikin÷ mokslin÷ - praktin÷ konferencija. Klaip÷ da. P.15-19.

12. Ivanauskien÷ F. (2000). Individualioji klas÷ s aukl÷ tojo veiklos programa. Šiauliai.

13. Jackūnas Ž. (1993). Lietuvos pl÷ tot÷ Europos edukacinių nuostatų kontekste// Lietuvos švietimo reformos gair÷ s. Vilnius.

14. Jonaitien÷ A., Volodka H. (2001). Papildomojo ugdymo būkl÷ Šiaulių miesto mokyklų pradin÷ se klas÷ se//Socialinis ugdymas: situacija ir perspektyvos. Respublikin÷ mokslin÷ -praktin÷ konferencija. Šiauliai. P. 58-64.

15. Jovaiša L. (1993). Pedagogikos terminai. Kaunas.

21 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue