STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ KONKURENCINGUMAS IR TENDENCIJOS

Master thesis Lithuanian OPEN
Kontrimas, Robertas (2010)
  • Publisher: Siauliai University
  • Subject: Marketing and Administration | Konkurencija | Rinka | Statybinės medžiagos | Competition | Market | Building Materials

Darbe analizuojamas statybinių medžiagų konkurencingumas, nustatyti statybinių medžiagų konkurencingumą įtakojantys veiksniai ir pateikti pasiūlymai rinkos gerinimui. Pasitvirtino hipotezė, kad statybinių medžiagų paklausą ir kainas įtakoja klientų poreikiai ir jų finansinės galimybės, tačiau pasaulinės krizės įtaka yra labai ženkli,. Atlikta darbuotojų ir pirkėjų apklausa padėjo nustatyti, kokios statybinės medžiagos dažniausiai yra perkamos, kaip klientai ir darbuotojai vertina įmonę ir jos konkurentus, kokiomis paslaugomis ir nuolaidomis dažniausiai naudojasi, kaip vertina prekių kokybę. Apibendrinus tyrimo rezultatus, pateiktos teorinės ir praktinės išvados bei rekomendacijos. In this work is analyzed ability of building materials, identifying subjects who influence it and provided proposals for improvement of market. There were approved hypothesis that the demand and prices of building materials are under of influence of customer’s requirements, their financial situation, but the global crisis influence is very visible. Accomplished inquiry of employees and buyers helped to establish, what building materials are saleable, how clients and employers estimate company and her competitors, which services and discounts usually use and how estimate the quality of goods. Theoretical and practical conclusions and recommendations proposed by summarized results of research.
Share - Bookmark