publication . Master thesis . 2006

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų savarankiškumo ugdymas technologijų pamokose

Kovzan, Daiva;
Open Access Lithuanian
  • Published: 05 Jun 2006
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Each live organism is made to adapt to the constantly changing environment. The success of child’s integration into society, his conduct in society depends on the family and school. Frequently, excessive care by their parents prevents a disabled child from developing independency skills. One of the most important tasks for the school is to prepare an individual for independent life and seek his integration into society. The issue of developing independency of a disabled individual has not been studied in detailed yet. The object of this study is independency of the pupils with hearing impairments. The paper contains an analysis of the reference sources and findi...
Subjects
Medical Subject Headings: education
free text keywords: Educology, Deaf, Independency, Hearing impairments, Kurtieji, Technologijos, Savarankiškumas, Heard to hear, Neprigirdintieji, Technologies
Related Organizations
24 references, page 1 of 2

1. Adomaitien J. Bendr j geb jim ir pozityvaus poži rio mokym si vis gyvenim ugdymas projekt metodu rengiantis profesijai : daktaro disertacijos santrauka, socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Vytauto Didžiojo universitetas. - Klaip da : KU l-kla, 2002. - 40 p.

2. Adomaitien J., Teresevi ien M. Veiklos pasaulio reikalavimai mokymo ir mokymosi metod kaitai profesiniame rengime // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. - 2002, Nr.4, p.58-74.

3. Alifanovien D. Socialini ir buitini geb jim ugdymas specialiosios mokyklos žemesniosiose klas se // Darbinis ir profesinis ne gali j rengimas: turinio kaita. Šiauliai : Šiaur s Lietuva, 2001, p. 85-93.

4. Ališauskas A. Kur i j psichini pažinimo proces ypatumai. - Vilnius, 1984. - 39 p.

5. Ališauskas A. Sutrikusios klausos vaikai // Special j poreiki vaikai. Šiauliai, 1998, p. 60-133.

6. Arlauskien B. Kiek mes žinome apie savo kur ius vaikus // Kur ias vaikas šeimoje. Vilnius : Caribd , 1999, p. 12-20.

7. Astapovi ien E., Liaudanskien V., Vil nien A. Savarankiškumo formavimas buityje. - Vilnius : Viltis, 2003. - 56 p.

8. Baranauskien I. Gyvenimišk j geb jim ugdymas // Darbinis ir profesinis ne gali j rengimas: turinio kaita. Šiauliai : Šiaur s Lietuva, 2001, p. 168-172.

9. Bitinas B. Hodegetika : aukl jimo teorija ir technologija. Vilnius : Kronta, 2004. - 255 p.

10. Butkien G., Kepalait A. Mokymasis ir asmenyb s brendimas : pedagogin s psichologijos vadas studentams, mokytojams, t vams. Vilnius : Margi raštai, 1996. - 298 p.

11. ekavi ius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai. 1 dalis : [vadov lis aukšt j mokykl studentams]. - Vilnius : Vilspa, 2000. - 238 p.

12. Da iulyt R. Savarankiškumo ugdymas rengiant technologij mokytojus. [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Vilniaus pedagoginis universitetas. - Vilnius, 2003.

27. Jucevi ien P. Edukologijos id jos Lietuvos švietimo sistemos modernizavimui : [monografija]. - Kaunas : Technologija, 1998 . - 539 p.

28. Kaland M., Salvatore K. The Psychology of Hearing loss. // The ASHA leader. March 196 2002, p. 4-7.

29. Klimavi ius R. Invalid socialin s integracijos statymo gyvendinimo patirtis ir problemos // Tarptautin s mokslin s konferencijos medžiaga. - Šiauliai, 1995, p. 5.

24 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue