Oferta ir akceptas vartojimo sutartyse

Master thesis Lithuanian OPEN
Ežerskytė, Ramunė (2011)
  • Publisher: Mykolas Romeris University
  • Subject: Law | Oferta | Akceptas | Vartojimo sutartis | Offer | Acceptance | Consumer contract

Sutarčiai sudaryti paprastai reikia, kad viena šalis pasiūlytų sudaryti sutartį (oferta), o kita šalis sutiktų su pasiūlymu (akceptas). Sutarčių įvairovėje išskiriamos vartojimo sutartys, kurios dėl silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimo pasižymi tam tikrais ypatumais. Vartojimo sutarčių sudarymas pateikiant ofertą ir akceptą yra šio magistro baigiamojo darbo objektas. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje darbo dalyje analizuojama vartojimo sutarties sąvoka ir specifika, nagrinėjamos vartotojo ir verslininko sąvokos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Antroje darbo dalyje tiriamos ofertos ir akcepto sąvokos, išskiriami jų požymiai ir ypatumai vartojimo sutartyse. Atskirai analizuojama viešosios ofertos problematika, išskiriami ofertos ir kvietimo pareikšti ofertą skirtumai. Trečioje dalyje analizuojami ofertos ir akcepto ypatumai elektroninėse sutartyse (click-wrap sutartyse, browse-wrap sutartyse). Siekiant visapusiškos nagrinėjamų klausimų analizės, darbe nagrinėjami tiek Lietuvos, tiek užsienio teisės aktai, teisės mokslininkų darbai bei teismų praktika. Šio darbo pradžioje kelta hipotezė, kad oferta ir akceptas vartojimo sutartyse turi ypatumų, lyginant su kitomis sutartimis, darbo eigoje pasitvirtina. Magistro baigiamojo darbo pabaigoje pateikiamos išvados. Darbo apimtis- 57 lapai. For a contract to exist, usually one party must have made an offer, and the other party must have accepted it. Object of this master’s work is an offer and acceptance in the consumer contracts. Consumer contract means an agreement for goods or services concluded by a natural person with the seller not affiliated with the consumer‘s business. This master‘s work consists of 3 chapters. In the first chapter author analyses a concept of consumer contract and a concept of consumer and businessman (seller, supplier) in the national and in the international law. In the second chapter author reviews a concept of an offer and acceptance, their features and specificity in the consumer contracts. Author also examines the difference between an offer and invitation to treat (an invitation to negotiate). In the third chapter author research an offer and acceptance in the e-contracts (click-wrap contracts, browse-wrap contracts). For the best research, there was analyzed literature in Lithuanian and English, also, rules formulated by the courts and law scholars. In the end of this master’s work author draws the conclusions. This master’s work contents 57 pages.
Share - Bookmark