Turvallisuusyksikön perustaminen osaksi Yritys X:ää

Bachelor thesis Finnish OPEN
Tohka, Valtteri (2017)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

Yritys X on tottunut hankkimaan tarvitsemiaan turvallisuuspalveluita yhteistyökumppaneiltaan. On kuitenkin huomioitava, että muuttuva maailma, supistuneet viranomaisresurssit ja turvallisuusosaamisen merkitys, osana yritysten normaalia liiketoimintaa, on kasvanut. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on myös tärkeää arvioida sitä, onko perinteisesti yrityksen tukipalveluihin kuuluvia turvallisuuspalveluita sittenkään järkevää ulkoistaa vai sisäistää ne osaksi yrityksen muuta toimintaa. Tässä laadullisessa opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää monipuolisesti vartioimispalveluiden tuottamiseen liittyvää problematiikkaa sekä mahdollisuuksia lainsäädännöllisestä, organisatorisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta. Vähintään yhtä tärkeitä tutkimuskysymyksiä olivat selvitystyö vartijoiden toimenkuvan nykytilasta sekä arviointi, onko vartijoiden toimenkuva Yritys X:n nykytarpeiden mukainen. Mahdollisen oman vartioimistoiminnan käynnistämisen osalta suoritettiin myös riskienarviointi, koska projektiluonteisen työn onnistumista edesauttaa hyvä suunnittelu sekä riskien tunnistaminen. Työn tietoperusta muodostui työhön sidoksissa olevista lainsäädännön vaatimuksista, aiemmista tutkimuksista, työn yksikkökustannuksista sekä yhteistyökumppaneiden palvelumaksuista. Suoritin myös vertailun Benchmarking -menetelmällä eräälle kiinteistöalan toimijalle, joka tuottaa kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluja saman yhtiön liiketoimintayksiköille. Aineistokeruu suoritettiin puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla, joiden tärkein tavoite oli saada selville tietoa Yritys X:n omasta tahtotilasta tuottaa turvallisuuspalveluita itsenäisesti. Opinnäytetyön perusteella voin todeta, että tutkimus oli tarpeellinen ja hyödyllinen Yritys X:n näkökulmasta. Opinnäytetyö antaa riittävän tietoperustan tarvittavista toimenpiteistä, huomioitavista seikoista ja taloudellisesta kannattavuudesta lopullista päätöksentekoa varten. Tutkimukseni perusteella vaikuttaa siltä, että sisäisesti tuotetut turvallisuuspalvelut ovat mahdollisuus, jotka toteutuessaan saattaisivat tuottaa taloudellisen lisäarvon lisäksi turvallisuusosaamisen parantumista ja myös varmuutta liiketoimintaan. Company X typically purchases the security services it requires from its partner companies. However, the global marketplace is changing and government security resources are declining. There has also been a marked shift in the need for companies to supply their own security services as a mainstream business activity. Therefore, Company X, under the current economic climate had to re-evaluate its current practice of outsourcing security expertise and services, and instead, consider insourcing them. The purpose of this qualitative thesis is to thoroughly investigate and evaluate the insourcing of the production of security services. Potential opportunities arising from legislative, organizational and economic perspectives are also discussed. This thesis also examines the current job description of security guards, and whether, it meets the requirements of Company X. A risk assessment of the insourcing of security services was also completed, as all project based work is furthered by comprehensive planning and risk identification. The framework of reference in this thesis comprises the legislation on the security industry, previous studies, unit cost analysis and the costs of outsourcing. Benchmarking of an in-house service provider of real estate management and maintenance services for a larger organization was carried out, too. The data collection was conducted through semi-structured interviews, the main purpose of which was to discover information about the overall strategy of Company X to insource security services. It can be concluded that insourcing security experts and services is useful and valuable for Company X. It provides the company a comprehensive assessment of the measures required, concerns, and monetary issues related to insourcing the security services at Company X. The research shows that the insourcing of security services would not only economically benefit Company X, but also enhance security expertise and reduce risks in the mainstream business of Company X.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication