Maskinunderhållets utveckling från forntiden till framtiden

Bachelor thesis Swedish OPEN
Sundius, Erik (2014)
  • Publisher: Yrkeshögskolan Novia

Mitt examensarbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen gjordes i Axxells metallverkstad i Karis. Metallverkstaden erbjuder yrkesutbildning för både ungdomar och vuxna. Arbetet inleddes den 23 februari 2012 och tog ungefär ett år i anspråk. Syftet med arbetet var, enligt uppdragsavtalet, att "förbättra arbetssäkerheten och kvaliteten på undervisningen genom dokumenterade rutiner för service och underhåll" och arbetsrubriken var "Servicehandbok för Axxell Karis metallverkstad". Arbetet på Axxell resulterade i 58 maskinkort och en del hjälpdokument. Den teoretiska delen av arbetet består av fyra kapitel, först underhållets historia, sedan lite grunder i underhållsteori och underhållsfilosofier och slutligen framtidsvisioner. Historieavsnittet kom till för att jag skulle få ett grepp om hur underhållsteorierna utvecklats. I kapitlet går jag igenom de väsentligaste verktygs- och maskininnovationerna under mänsklighetens historia och underhållsmetoder som uppkommit till följd av dem. I kapitlet om grunderna i underhåll definierar jag en del termer och begrepp, samt går igenom standarderna inom området. I kapitlet om underhållsfilosofier och -system skriver jag om de främsta underhållsfilosofierna som finns idag, Lean och Toyota Production System (TPS) samt Six Sigma och Reliability Centered Maintenance (RCM). Kapitlet om framtidsvisioner behandlar möjligheter och hot som dagens ledare ser i underhållet, samt lite tankar om framtiden. Opinnäytetyö on jaettu kahteen erilliseen osaan, teoreettiseen ja käytännön osaan. Molemmat osat keskittyvät koneiden kunnossapitoon. Opinnäytetyön teoreettinen osa koostuu neljästä luvusta. Ensin esitellään kunnossapidon historiaa, sitten hieman kunnossapitoteorian alkeita ja kunnossapitofilosofioita sekä lopuksi tulevaisuuden näkymiä. Historialuvussa käydään läpi tärkeimpiä työkalu- ja koneinnovaatioita ihmiskunnan historiassa sekä kunnossapitomenetelmiä, jotka ovat syntyneet näiden innovaatioiden seurana. Luvussa, joka käsittelee kunnossapidon alkeita, määritellään muutamia termejä ja käsitteitä, ja siinä käydään myös läpi alan standardeja. Kunnossapitofilosofioiden ja -järjestelmien luvussa kirjoitetaan tämän päivän tärkeimmistä kunnossapitofilosofioista, jotka ovat Lean, Toyota Production System (TPS), Six Sigma ja Reliability Centered Maintenance (RCM). Luvussa tulevaisuuden näkymät käsitellään nykyjohtajien näkemyksiä kunnossapidon mahdollisuuksista ja uhkakuvista, sekä tuodaan esille muutamia ajatuksia kunnossapidon tulevaisuudesta. Käytännöllinen osa on tehty Axxellin metalliverstaassa Karjaalla. Metalliverstas tarjoaa ammattiopetusta sekä nuorille että aikuisille. Käytännöllisen työn tarkoitus oli parantaa opetuksen työturvallisuutta ja laatua dokumentoimalla huollon ja kunnossapidon menettelytapoja. Työn lopputuloksena on 58 konekorttia ja muutama apuasiakirja. This thesis is composed of two parts, a theoretical and a practical. The practical part of the thesis was done at the mechanical workshop at Axxell in Karis. The study programme in mechanical engineering offers vocational education both for young students and adults. The purpose of the work was, according to agreement, to "improve the work safety and the quality of the education through documented procedures for service and maintenance", and the working title was "Service manual for the mechanical workshop in Axxell Karis". The work began on 23 February 2012 and it took me about one year to finish. The outcome was 58 equipment certificates and a few auxiliary documents. The theoretical part of the thesis consists of four chapters, beginning with the history of maintenance, moving on to the fundamentals of maintenance engineering and maintenance philosophies, and finally discussing some visions of the future. The major tool and machine innovations throughout the history of mankind and the maintenance methods that have arisen from these innovations is presented in the history chapter. Next, some fundamental terms and concepts of maintenance engineering are explained and standards in the field are presented. This is followed by a presentation of some major present-day maintenance philosophies: Lean, the Toyota Production System (TPS), Six Sigma and Reliability Centered Maintenance (RCM). Finally, possibilities and threats that today's managers see in maintenance are illustrated, and visions of the future are brought up.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2014)
  • Cite this publication