2D-grafiikan käyttö peliprojektissa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Reimi-Orsa, Anniina (2010)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Subject: kaksiulotteisuus | grafiikka | pelit | tekstuuri

Opinnäytetyö on projektikuvaus, jossa on käsitelty kaksiulotteisen grafiikan käyttöä peliprojektissa toteutettujen töiden kautta. Työharjoittelussani tuotin materiaalia peliprojektiin, jonka maailma luotiin pääasiassa 2D-grafiikan avulla. Projektikuvauksessa on käyty läpi työn kulkua alkuvalmisteluista valmiiseen pelissä käytettävään grafiikkaan sekä käytäntöjä tämän tyyppisen 2D-grafiikan tuotannossa. Alussa peliprojektia on käsitelty yleisluontoisesti sekä avattu työssä käytettyjä ja peliprojektissa olennaisia osaksi englanninkielisiä käsitteitä. Työssä on käyty myös läpi peligrafiikan ja tekstuureiden ominaisuuksia ja rajoitteita, jotta myöhemmin esitellyt ratkaisut grafiikassa olisivat paremmin ymmärrettäviä. Mainitut asiat käsittelevät muun muassa tekstuurien tallentamista oikeassa formaatissa sekä koon optimointia ottaen huomioon peligrafiikan kokorajoitteet ja järkevän tilankäytön. Läpi on käyty myös käytänteitä tämän tyyppisen peligrafiikan tuotannossa sekä kerrottu lyhyesti muiden projektissa työskentelevien ihmisten tärkeydestä töiden toteutuksen kannalta. Esille on tuotu myös alkuvalmistelujen ja suunnittelun tärkeys lopputuloksen kannalta. Työn alussa on kerrottu materiaalin luonnostelusta sekä paperille että digitaalisesti ja vertailtu näiden lähestymistapojen eroja. Työn kulkua on selitetty alkuluonnoksista materiaalin siistimiseen Photoshopissa, sen työstämiseen ja lopullisen työn optimointiin sekä testaukseen pelissä. Työn myöhemmässä osassa on keskitytty yksittäisiin toteutettuihin kuviin, joiden yhteydessä on selitetty niitä tehdessä käytettyjä tekniikoita ja tehtyjä päätöksiä. Työt on luokiteltu niiden sisällön mukaan elollisiin ja elottomiin asioihin, kuten puihin ja raunionpalasiin, ja lukuihin on liitetty mukaan esimerkkejä tekstuurityypistä. Töiden yhteydessä on kerrottu tiivistetysti niiden tekemisestä ja asioista, joita piti ottaa huomioon niitä piirtäessä.Yksittäisten töiden kohdalla on kerrottu lyhyesti niiden haasteista sekä esittelty löydettyjä ratkaisuja työn nopeuttamiseksi käyttäen hyväksi muun muassa Photoshopin ominaisuuksia ja kopioitavissa olevaa ennakkoon varastoitua materiaalia. Lopussa on tuotu esille opittuja tehokkaita ja aikaa säästäviä työskentelytapoja ja -tekniikoita sekä pohdittu tehtyjen ratkaisujen onnistuneisuutta. Työssä tapahtunutta kehitystä ja työtapojen muuttumista projektin etenemisen aikana on myös pohdittu tiivistetysti. My Bachelor’s Thesis describes and documents the use of 2D graphics in a game project through my own work. During my internship I produced material for a game project whose world was mainly created with 2D graphics. In this document I go through the different stages of producing graphics for this type of project from the initial sketches to the finished product. I also mention some of the routines and work habits related to producing this type of 2D graphics. In the beginning I explain the nature of the project and the glossary used in my work. I also go through the properties and limitations of game graphics and textures to make my latter choices in producing the graphics more understandable. The topics include but are not limited to saving the material in the right image format and optimizing the size to meet the requirements and acknowledging the limitations of game graphics and sensible use of space. I also explain some of the routines in my work and the importance of working and communicating with the other team members. Later on I tell about the initial preparations and the importance of planning beforehand in order to make the end result successful. The differences and benefits of both sketching on paper and digitally are also compared. The latter part of my work focuses on a selection of individual textures and I explain the choices I made and techniques I used while making them. The materials have been organized according to whether they’re organic or non-organic, ie. trees and architecture, and there are related example images attached. Lastly, I aim to present some of the efficient techniques and time-saving processes I have found while working on this project and evaluate the outcome of my choices as well as tell about how my work habits have changed and improved as the project has progressed over time.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2010)
  • Cite this publication