3D-mainosvideo teollisuusyritykselle : Case: Leppäkosken Lämpö

Bachelor thesis Finnish OPEN
Utriainen, Sari (2015)
  • Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi biolämmitysjärjestelmiä valmistava ja markkinoiva Ariterm Oy. Tavoitteena oli tuottaa messu- ja markkinointikäyttöön 3D-mainosvideo Ariterm Oy:n toimittamasta, elokuussa 2014 käyttöönotetusta Leppäkosken Lämpö Oy:n pellettilämpölaitoksesta. Opinnäytetyössä käsiteltiin 3D-mallien hyödyntämistä eri teollisuuden aloilla sekä tutustuttiin 3D-mainosvideoprojektissa käytettyihin ohjelmistoihin ja teollisuuden 3D-suunnitteluohjelmien eri tiedostomuotoihin sekä kuinka eri CAD-formaatteihin tallennetut mallit saadaan siirrettyä 3ds Maxiin visualisointia varten. Työssä on esitetty 3D-mainosvideoprojektin tuotantoprosessin eri vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus sekä jälkikäsittely ja julkaisu. Työn määrittely tehtiin jo aikaisemman projektin yhteydessä, joten pääpaino oli työn toteutuksessa eli 3D-mallintamisessa, kamera-ajojen animoinnissa, renderöinnissä sekä videon editoinnissa ja julkaisussa. Tuloksena syntyi valmis Leppäkosken Lämpö Oy:n lämpölaitosta esittelevä 3D-mainosvideo sekä kirjallinen työ, jota yritys voi jatkossa käyttää apuna mallinnus- ja mainosvideoprojekteissa. This bachelor’s thesis was assigned by Ariterm Oy which is a manufacturer and marketer of bio heating systems. The aim of the thesis was to produce a 3D-advertising video for use in fairs and marketing. The video introduced a bio heating factory that Ariterm Oy delivered to Leppäkosken Lämpö Oy in August 2014. The thesis dealt with how to exploit 3D-models in different kinds of industrial areas and it also introduced the 3D-modelling software used with this thesis. In addition, the thesis studied a variety of file formats of 3D-modeling software and how to import a CAD file formats into 3ds Max for visualization. The manufacturing process of 3D-advertising video project and phases like definition, design, execution, post-processing and publication are presented in this thesis. The definition of the thesis was already done in the previous project; therefore the main focus was on the implementation which included 3D-modeling, tracking shot animations, rendering to-gether with editing and publication. The results of the thesis are the finished advertising video about Leppäkosken Lämpö corporation’s heating factory and a written guide book about 3D-advertising video project which the corporation can use to help with future modeling and advertising video projects.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication