Markkinointisuunnitelma - Internet startup

Bachelor thesis Finnish OPEN
Koivu, Sami ; Kantonen, Erno (2011)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Subject: verkkopalvelut | musiikki | markkinointi | suunnitelmat | sosiaalinen media | interaktiivisuus | osallistaminen | viraalimarkkinointi

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli luoda markkinointisuunnitelma kehitteillä olevalle Internet-palvelulle, joka on digitaalisesti toimiva yhteisöllinen musiikkipalvelu. Palvelun mahdolliset liiketoimintamahdollisuudet perustuvat lähes täysin suureen käyttäjämäärään. Siksi työn tarkoituksena oli selvittää, miten palvelulle saavutetaan mahdollisimman paljon käyttäjiä, ja miten nämä käyttäjät aktivoidaan tuottamaan lisäarvoa palvelulle. Työn lopullisena tavoitteena oli markkinointisuunnitelma, joka vastaa edellä mainittuihin kysymyksiin. Työ koostuu teoreettisesta viitekehyksestä, itse tuotetusta kyselytutkimuksesta ja markkinointisuunnitelmasta. Työn teoreettinen viitekehys muodostuu markkinoinnin perusteista ja sosiaalisen internetin mahdollistamista markkinointimenetelmistä sekä työkaluista. Työssä tuotettiin itse empiiristä aineistoa, joka luotiin kvantitatiivisella kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus käsitteli vastaajien medioiden käyttöä. Hyödyntäen käsiteltyä markkinoinnin teoriaa ja itse tuotettua empiiristä aineistoa luotiin markkinointisuunnitelma. Mediakentässä eletään murrosta, joka on vaikuttanut markkinointiin luoden perinteisten markkinointimallien rinnalle uusia malleja ja mahdollisuuksia. Kaiken taustalla on digitaalisuus, joka mahdollistaa globaalin verkostoitumisen. Tästä seurannut yhteisöllisyys ja kollektiivinen älykkyys ovat tehneet markkinoinnista kaksisuuntaista ja tärkeimmäksi on muodostunut vuorovaikutteisuus ja innovatiivisuus. Siksi myös luotu markkinointisuunnitelma pohjautuu näiden käsitteiden ympärille ottaen huomioon palvelun luonteen, toimintaympäristön ja käytettävissä olevan rajallisen budjetin. Työssä kartoitettiin kattavasti tehokkaimpia nykyaikaisia markkinointimenetelmiä ja tuotettiin arvokasta tietoa ihmisten median käytöstä. Näiden tietojen pohjalta luotu markkinointisuunnitelma on tiivis kokonaisuus, joka käyttää tehokkaasti hyväkseen digitaalisuuden luomia mahdollisuuksia. Markkinointisuunnitelman tehokkuutta on hyvin vaikea arvioida ennen sen toteuttamista käytännössä. Kehitettävää palvelua ei mahdollisesti koskaan tulla julkaisemaan esimerkiksi rahoitukseen liittyvien haasteiden takia, jolloin markkinointisuunnitelman tehokkuus jää mittaamatta. Siitä huolimatta työssä tuotettua aineistoa ja markkinointisuunnitelmaa voidaan soveltaa käytettäväksi muiden digitaalisten hankkeiden lisäksi myös fyysisten hyödykkeiden ja palvelujen markkinoinnissa. Marketing plan – internet startup The subject of this functional thesis was to create a marketing plan for an emerging digitally operating music community. Business opportunities for this service are almost entirely based on a large number of users. That is why the purpose of the thesis was to resolve how to achieve as many users as possible and how these users will be activated to produce value added. The final objective of the thesis was to make a marketing plan that corresponds to the above issues. The thesis contains a theory, a survey and a marketing plan. The theory consists of the basis of marketing and methods and tools enabled by social internet. The survey creates self-produced empiric data about respondents` use of media. The marketing plan is created by using marketing theory and data from the survey as background information. The media field is experiencing a major upheaval. This upheaval has an effect on marketing by creating new marketing models and opportunities alongside the traditional ones. This upheaval is based on digitalism which makes global networking possible. This is followed by commonality and collective intelligence. These factors have made two-way marketing possible and interactivity and innovativeness essential. That is why the created marketing plan uses these concepts taking into consideration the nature of service, operational environment and limited budget. The thesis studies the most effective modern-day marketing methods and produces valuable information on people’s ways of using media. Using this information the created marketing plan is compact and uses effectively possibilities of digitalism. It is hard to measure how the marketing plan works in practice before the service is operational. It is also possible that the service will not be launched because of financial challenges and then the effectiveness of the marketing plan goes unmeasured. Overall the data and the marketing plan can be adapted to be used beside other digital projects also in marketing physical goods and services.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2011)
  • Cite this publication