Supporting Sustainability through Recycling on Office Premises

Bachelor thesis English OPEN
Sierra Quiros, Maria (2016)
  • Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Subject: kierrätys | toimistot

This thesis is about recycling at the Deloitte office. Recycling of office material can be considered as a rather easy way to influence aspects of sustainability. The starting point for this thesis was to give support to Deloitte´s Green Agenda team, who’s aim is to consider recycling and sustainability from business perspectives. One of the main objectives in this thesis is to provide Deloitte with a frame of solutions for them to establish clear rules, policies and norms that encourage all employees towards green office, assuring thus credibility and reliability as an example of best practices through employees and probably for their own customers. The thesis research material includes literature sources from scientific journals. Primary data includes observations in the case organization office and interviews and group discussions with the employees of Deloitte. After identifying the strengths and weaknesses of the current recycling procedures, recommendations on how to improve recycling are given. A list of recommendations and a framework for starting a recycling program were produced. The thesis recommends that recycling should be systematically managed. Establishing a recycling program should contain the following phases: setting goals and getting started, organizing disposals, training people, encouraging people, implementing a reward system and finally evaluating the results. The thesis proposes advice on how these different phases can and should be promoted and supported by the management. Recycling can save money for the company, but more importantly, it can help with building a reputation and brand of a socially and environmentally respectable company. Tässä työssä tarkastellaan kierrätystä toimistotyöympäristössä. Työ tehtiin Deloittelle ja työn tarkoituksena on tukea Deloitten toimistojen kierrätystä ja kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä. Työn tavoitteena oli tunnistaa kierrätykseen liittyviä haasteita ja jo toimivia käytäntöjä ja näiden tunnistamisen jälkeen esittää millaisin käytännöin ja toimintaohjeiden avulla kierrätystä voisi kehittää. Työ perustuu kirjallisuustutkimukseen, jonka avulla on pyritty löytämään hyviä käytäntöjä kierrätyksen organisointiin ja tukemiseen. Deloittessa tehtiin haastatteluita, ryhmäkeskusteluita sekä observoitiin kierrätykseen liittyviä käytäntöjä ja analysoitiin niiden toimivuutta. Työn tuloksena ehdotetaan kuuden vaiheen mallia, jonka avulla kierrätys olisi syytä aloittaa. Vaiheet ovat: tavoitteista päättäminen ja kierrätyksen aloittaminen, kierrätyksen infrastruktuurin tekeminen, työntekijöiden kouluttaminen, työntekijöiden kannustaminen, kierrätykseen liittyvän palkitsemisjärjestelmän luominen sekä tulosten arviointi. Työn johtopäätöksenä on, että kierrätystä on syytä johtaa systemaattisesti ja aktiivisesti. Kierrätyksen avulla voidaan säästää rahaa ja kustannuksia. Ehkä tärkeämpää on kuitenkin, että kierrätyksen avulla yritys voi rakentaa itsestään kuvaa ympäristöystävällisenä ja kestävään kehitykseen vakavasti suhtautuvana yrityksenä.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication