Digiajan liiketoiminnan mittarit ja ansaintamallit

Bachelor thesis Finnish OPEN
Jaakola, Arttu (2015)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

Suomessa viimevuosina kovassa nosteessa oleva startup-yritystoiminta on osoittanut, että maasta löytyy valtava määrä yrittelijäitä eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka ovat valmiita ottamaan yrittäjäriskin pyrkimyksenään tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluita. Uusyritystoiminta kiinnostaa myös sijoittajia; uusia instrumentteja ja enkelisijoittamisen ensikertalaisia on tarjolla enemmän kuin koskaan. Joukkorahoittaminen on päässyt vauhtiin viimein myös Euroopassa ja skandinaavisille maille on olemassa omat joukkorahoitukseen erikoistuvat palvelunsa ja yhteisönsä verkossa. Uudenlaisten, voimakkaasti teknologiaan ja digitaalisiin edistysaskeliin nojaavien palveluiden ja tuotteiden markkinapotentiaalia on kuitenkin haastavaa, ellei jopa mahdotonta selvittää ilman jonkinasteista, vähintääkin kokeellista lanseeraamista. Kokeilut ovatkin hyvä tapa selvittää, mikä todellisuudessa toimii ja miten tehokkaasti. Nämä kokeilut ovat kuitenkin ajanhukkaa, mikäli niiden tavoitteet ja mittarit ovat puutteellisia. Digitaalinen liiketoiminta mahdollistaa tarkan, reaaliaikaisen tulosten mittaamisen, jossa myynnin, mainonnan ja markkinoinnin käsitemaailma ja mittaristo tiivistyvät entisestään päivittäin. Opinnäytetyön alussa perehdytään liiketoiminnan kannattavuuden yleisiin mittareihin, kuten taseeseen ja tuloslaskelmaan. Kun näiden asioiden suhde digitaaliseen liiketoimintaan saadaan käsiteltyä, siirretään painopiste markkinoinnin, mainonnan ja myynnin erilaisiin mittareihin. Tutkimusongelmana on selvittää, millaisia mittareita tarvitaan digitaalisessa liiketoiminnassa jo yleisesti käytössä olevien liiketoiminnan mittareiden lisäksi. Teorian avulla määritetään ja selitetään opinnäytetyöhön valikoitunut termistö. Lisäksi teoriaa käytetään tukemaan opinnäytetyön loppuosan johtopäätöksiä erilaisten ansaintamallien erilaisia mittauksellisia tarpeita koskevista oletuksista. Koska digitaalisen liiketoiminnan kenttä muuttuu valtavalla nopeudella jatkuvasti, löytyy ajankohtaisin ja paikkansapitävin tieto usein verkosta. Tässä opinnäytetyössä käytetään lukuisia verkkolähteitä, joista suuri osa on saatu Ilkka Lavaksen, Suomen kenties tunnustetuimman verkko- ja medialiiketoiminnan yrittäjän, koostamasta tietopaketista jonka hän toimitti opinnäytetyössä käytettäväksi sosiaalisen median kanavia pitkin. Tuloksena syntyi ehdotuksia erilaisten jo olemassa olevien mittareiden käytön yhdistelemisestä vastaamaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita. Johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, ettei valmista digitaaliselle liiketoiminnalle kasattua mittaristoa ole mahdollista toteuttaa, sillä toimiala ei ole vielä kyllin vakiintunut sellaiseen. Yleiset yritystoiminnan mittarit pätevät hyvin myös digitaalisessa toiminnassa kunhan yrityksellä itsellään on selkeä kuva siitä, minkälaiset mittarit auttavat sitä parantamaan toimintansa kannattavuutta. Metrics and business models in the digital age Startup businesses have been booming in Finland for the past few years. This recent boom has proven this country has a wide array of professionals and experts of various fields who are willing to take entrepreneurial risks in order to manufacture and produce new products and services for their chosen markets. Startup companies are also interesting cases for the people and businesses working in the funding sector; new funding instruments and first-time angel investors are now more numerous than ever before. Crowdfunding has finally become a solid factor in Europe and businesses in Scandinavian countries have their own designated crowdfunding services and networks available for them online. These innovative new services and products, many of which are heavily built on technological advancements, are difficult if not entirely impossible to subject to testing for their true market potential without resorting to at least an experimental launch. Experiments and tests have shown to be the best way of finding out what kind of solutions work best and just how efficient the results can be. However if the goals and meters are selected poorly, even the best experiments may fail completely. By digitalizing their business a company is able to get accurate, real-time information on their performance. In digital age the terms and metrics of sales, advertising and marketing are brought closer to one-another each day. The thesis begins with an introduction of general measuring tools used in any business such as balance sheet and income statement. General metrics are followed by assessing measuring tools used in marketing, advertising and sales. The theses aims to find the additional metrics needed to accurately measure the success of a digital product or service. Theory is used to define the terms found within the thesis and to support the findings and conclusions about the different measuring needs of various digital business models. Because the field of digital business is changing rapidly the most relevant and accurate information is often found online. In this thesis, many online sources have been used, most of which have been compiled by and received from Ilkka Lavas, perhaps the most recognized web and media entrepreneur in Finland, through channels of social media. As a result, this thesis lead to a recommendation of using pre-existing meters as a customized mix to support reaching the goals set by the company in its business plan. Conclusion is that for the time being there is no possibility of creating a set of meters that would be sufficient for digital businesses as is because the digital landscape is still settling. The generally used metrics of business are apt for digital as long as the company using them has a clear vision of what they are striving to achieve.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication