Työnantajien mielikuvia ammattiryhmästä - vertailussa sihteerit, HSO-sihteerit ja tradenomi, HSOt

Bachelor thesis Finnish OPEN
Kohtala, Hannele (2010)
  • Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  • Subject: mielikuvat | työnantajat | tradenomit | assistentit | sihteerit | media

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia mielikuvia suomalaisilla työnantajilla on sihteerien ja assistenttien ammattiryhmästä. Opinnäytetyössä tutkittiin työnantajien tietämystä erilaisista sihteerien nimikkeistä, kuten HSO-sihteeristä ja tradenomi, HSOsta. Haluttiin tietää, millä sektorilla työskentelevät henkilöt tuntevat eri nimikkeet parhaiten. Samalla selvitettiin, onko naistyönantajilla parempi tietämys kuin miehillä ja minkä ikäiset työnantajat osaavat parhaiten erottaa nimikkeet toisistaan. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään tutkimuksessa käytettyjä keskeisiä käsitteitä: mielikuvia ja imagoa. Ihmiset luovat mielikuvia ja imagoja uusista asioista aikaisempien kokemustensa perusteella. Syntynyttä mielikuvaa on vaikea muuttaa myöhemmin. Tutkimuksen teoriaosuudessa paneudutaan myös HSO-sihteerien ja tradenomi, HSOiden historiaan, ja selvitetään erilaisia koulutusmahdollisuuksia henkilöille, jotka haluavat kouluttautua sihteeriksi tai assistentiksi. Tutkimuksen empiirinen osuus tehtiin kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneiden rekisteristä hankitulle perusjoukolle lähetettiin sähköinen kyselylomake. Perusjoukko käsitti eri aloilla toimivia eri-ikäisiä työnantajia yhteensä 485 kappaletta. Vastausprosentti kyselyn kysymyksissä oli vähimmillään 22,7 % ja enimmillään 25,4 %. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että yksityisellä sektorilla toimivat yli 40-vuotiaat naispuoliset työnantajat tuntevat sihteerin, HSO-sihteerin ja tradenomi, HSOn erot parhaiten. Vastauksista selvisi myös, että suurin vaikuttaja työnantajien ammattiryhmän tuntemukseen oli vastaajan oma työpaikka. Tuntemukseen vaikutti myös lehdistö sekä sähköinen media eli televisio ja Internet. Tulosten perusteella suomalaiset työnantajat osaavat keskinkertaisesti erottaa toisistaan erilaiset sihteeri-nimikkeet. HSO-sihteerien ja tradenomi, HSOiden ammattitaitoisuutta ja osaamista tulisi markkinoida enemmän, jotta muuallakin kuin yksityisellä sektorilla työskentelevät naiset osaisivat erottaa nimikkeet tavallisesta sihteeri-nimikkeestä. The objective of the thesis was to find out what kind of images Finnish employers have of the secretaries as a professional group. In addition, employers’ knowledge of different secretarial titles, such as the HSO secretary and the Bachelor of Business Administration program was studied. Another objective was to find out which working sector has the best knowledge of the various titles and whether female employers have a better knowledge than male employers. Whether employers of a certain age know the difference between the different secretarial titles was also studied. The main concept of the study is images and how they are formed. Reasons for how and why people form images or first impressions are presented in the theoretical part of the thesis. People create images of new people or things partially based on their previous experiences. The first impression that is formed is often quite difficult to change later. The history of HSO secretaries and the Bachelors of Business Administration program is studied in this part of the thesis as well as different possibilities of educating oneself for the secretarial profession. The empirical part of the study was done with the help of quantitative research methods. The population of the study was taken from the registry of HAAGA-HELIA University of Applied Sciences’ partners. This population consists of 485 employers working in different sectors and of different ages. An Internet-based questionnaire was sent to the population in question. Depending on the questions, between 22.7% and 25.4% of the population answered the questionnaire. The results show that over 40-year-old female employers in the private sector have the best knowledge of the differences between secretaries, HSO-secretaries and the Bachelors of Business Administration program. The biggest influence on the employers’ knowledge was their workplace. Other influences were the traditional and electronic media, i.e. television and the Internet. Finnish employers have a somewhat limited knowledge of how to differentiate between the different secretarial titles. The expertise of HSO secretaries and the Bachelors of Business Administration program should be marketed more so those other than female employers in the private sector are able to know the difference between them and an “ordinary”, i.e. less qualified secretary.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2010)
  • Cite this publication