Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi

Bachelor thesis Finnish OPEN
Laurila, Pietari (2015)
  • Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten yksityinen elinkeinonhar-joittaja voi muuttaa yritysmuodon osakeyhtiöksi. Tutkimuksen kohteena on case-yritys, joka haluaa tietää, onko yritysmuodon muuttaminen kannattavaa opinnäytetyön tekohetkellä verotuksellisesti. Teoriaosuudessa on tarkasteltu kattavasti yksityistä elinkeinonharjoittajaa ja osa-keyhtiötä yritysmuotoina. Muista yritysmuodoista on kerrottu pääasiat, sillä ne eivät ole oleellisessa osassa tätä opinnäytetyötä. Työssä on tarkasteltu yksityisen elinkeinonharjoittajan ja osakeyhtiön välisiä eroja, sekä niiden hyviä ja huonoja puolia. Työssä on kerrottu, miten yritysmuutos tehdään käytännössä ja millaisia kustannuksia siitä syntyy yrittäjälle. Tutkimuksellinen osuus toteutettiin pääasiassa kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, mutta työssä on piirteitä myös määrällisestä eli kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Tutkimukseen käytettiin lähteinä erilaisia kirjoja ja internetlähteitä sekä yrityksen tilinpäätös- ja kirjanpitotietoja sekä yrittäjän henkilökohtaista vero-tusta. Tutkimukseen on myös haastateltu yrittäjää itseään, yrittäjän kirjanpitäjää sekä yrittäjän perheenjäseniä. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, ettei yrityksen ihan vielä kannattaisi vero-tuksellisesta näkökulmasta muuttaa yritysmuotoa osakeyhtiöksi, mutta yrityksen luotettavuuden ja yrittäjän vastuun näkökulmasta muutos kannattaa. Yrittäjä teki opinnäytetyön tekohetkellä ratkaisun ja muutti yksityisen elinkeinonharjoittajan osakeyhtiöksi. The purpose of this thesis is to find out how a private entrepreneur can change a form of business into a limited company. The case company wants to know if the change in the corporate form is profitable from taxation point of view. The theoretical part has comprehensively examined the private entrepreneur and the subcontractor as business forms. Other business forms have been described as the main ones, as they are not an essential part of this thesis. The work has looked at the differences between the private trader and the limited liability company, as well as the good and the bad ones. The thesis has shown how the company change is made in practice and what kind of costs it creates for the entrepreneur. The research part was mainly carried out as a qualitative research, but there are features of quantitative and quantitative research. The study used sources of various books and internet sources, as well as the company's financial statements and accounting information and the personal taxation of the entrepreneur. The survey also has an interview with the entrepreneur himself, the entrepreneur's accountant, and the family members of the entrepreneur. It can be concluded that the company would not profit from a change into a limi-ted company from taxation point of view, but the change would be sensible from the point of view of the company's trustworthiness and the entrepreneur's liabili-ty. At the end of the research process, the entrepreneur made the decision to change his/her company form into a limited company.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2018)
  • Cite this publication