Brändin nykytila ja kehityskohtien identifiointi : case: Yritys X

Bachelor thesis Finnish OPEN
Leinonen, Joonas (2017)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Yritys X:n brändin nykytila sekä identifioida eli tunnistaa sen heikkoudet sekä ryhmät, joiden keskuudessa brändimielikuva on heikompi. Tarkoituksena on käytännössä tarjota yritykselle osuus brändistrategiasuunnitelmasta, jonka avulla se pystyy keskittämään brändinehostustoimenpiteensä tiettyihin asioihin ja ryhmiin. Opinnäytetyön tutkimus suoritettiin määrällisenä tutkimuksena, sillä tavoitteena oli saada selville suuren yleisön käsitys Yritys X:n brändistä. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kyselylomake, johon kerättiin vastauksia kuluttajilta käyttäen hyväksi Yritys X:n sosiaalista mediaa sekä uutiskirjettä. Tutkimustuloksista selvitettiin ristiintaulukoimalla keskiarvoista eroavia tuloksia sekä listattiin itse tutkimuksesta löytyneet ongelmakohdat. Tutkimuksen tulokseksi saatiin selville, mitkä osa-alueet Yritys X:n brändissä vaativat kehittämistoimenpiteitä. Näistä osa-alueista merkittävimmäksi nousi yrityksen suomalaisuus sekä asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun merkitys brändiviestinnän keinona on kriittinen, joten sen tulisi olla ensiluokkaista mikäli brändikuvaa halutaan parantaa. Lisäksi saatiin selville, että brändikuva on keskiarvoa heikompi 18–24-vuotiaiden keskuudessa sekä Etelä-Savossa ja Etelä–Karjalassa. Tutkimuksen tulokset olivat kokonaisuudessaan kohtalaisen hyvät, mutta sitä yritys ei luonnollisesti tavoittele. Näiden tekijöiden perusteella Yritys X pystyy kohdentamaan tulevaa brändiviestintäänsä paremmin niille osa-alueille, joilla kehitettävää on enemmän kuin muilla. The goal of this thesis is to examine the current state of Company X’s brand and to identify any problems with it, and specifically the groups of people who have worse image of the brand than the average. The aim is to offer a part of a brand strategy plan to Company X, which will be useful to them in the future when they are targeting their brand advertising. The research method used in this thesis was quantitative because the goal of the study was to find out the customers’ perceptions of the current state of the brand. The research is based on a survey which was released in Company X’s social media and newsletter. The results of the survey were cross tabulated to find out the differences in the answers with different background variables. In addition, the problematic features in the brand of Company X were also highlighted. The results of the study showed which features of the brand affect the company’s image negatively. The fact that customers do not consider the company Finnish and customer service were the greatest features which need development. Customer service is one of the most important ways of brand communications so it should be first class. The study also revealed that brand image is weaker among 18-24-year-olds and in South Savonia and South Karelia. The results of the study were moderately good but that is not what the company wants. With this information Company X can target their actions for improving the brand and also their brand communications to areas where the need for improvement is greatest.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication