Bitcoinin omaksumisen ja leviämisen mahdollisuudet maksuvälineenä vähittäiskauppa-alalla : Case: Bitcoinkaupat

Bachelor thesis Finnish OPEN
Virtanen, Joni (2015)
  • Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää bitcoinin omaksumisen ja leviämisen mahdollisuudet vähittäiskauppa-alalla. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Bitcoinkaupat, joka tarjoaa yrityksille bitcoin-maksujen vastaanottamisen mahdollistavaa BitPay-maksupalvelua. Tavoitteena oli tulosten perusteella muodostaa kokonaiskuva vähittäiskauppa-alan asenteista virtuaalivaluutta bitcoinia kohtaan BitPay-maksupalvelun myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi. Tavoitteena oli myös uusien asiakasyritysten kartoittaminen toimeksiantajayritykselle. Opinnäytetyössä keskeisimmät teoriaosuudet tutkimuksen taustalla olivat Rogersin innovaatioiden diffuusioteoria ja bitcoin. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselyä, ja tiedonkeruu toteutettiin vähittäiskauppa-alan yrityksille lähetettynä sähköpostikyselynä. Vastaukset kerättiin aikavälillä 17.3.–3.4.2015. Kysely suunnattiin koskemaan vähittäiskauppa-alan yrityksiä, koska BitPay-maksupalvelu soveltuu hyvin lisättäväksi vähittäis- ja verkkokaupan liiketoiminnan yhteyteen. Kyselyä varten kerättiin 998 yrityksen sähköpostiosoitteet systemaattista otantaa käyttäen. Vastauksia saatiin 116, mikä asettaa vastausprosentiksi 12. Kyselyn tulosten perusteella vähittäiskauppa-alan yritykset tarjoavat asiakkaalle monipuolisesti erilaisia maksutapoja ja uskovat mobiililaitteilla maksamisen yleistymiseen tulevaisuudessa. Yritykset kuitenkin suhtautuivat digitaalisilla valuutoilla maksamisen yleistymiseen epäilevästi, ja asenne bitcoinia sekä bitcoin-maksamista kohtaan oli melko huono alhaisesta käyttäjämäärästä, bitcoin-tietämyksen puutteesta ja bitcoinin maineesta johtuen. Verkkokaupat suhtautuivat bitconiin paremmin kuin kivijalkamyymälät. Toimeksiantajan on mahdollista käyttää tutkimustuloksia myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen. Tutkimuksesta kävivät ilmi yritysten ennakkoluulot bitcoinia kohtaan ja se, että yritysten tietoisuutta bitcoinin hyödyistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tulee yritysten keskuudessa lisätä. Näin mahdollistetaan maksutavan yleistyminen. Jatkotutkimuksena voitaisiin suorittaa asiakastyytyväisyyskysely bitcoin-maksut jo hyväksyville yrityksille. The purpose of the thesis was to figure out the opportunities for the adoption and proliferation of bitcoin as a payment method in the retail trade sector. The thesis was assigned by Bitcoinkaupat. The goal was to create an overview of the attitudes that the retail trade sector have towards bitcoin. Another goal was to chart new customers for the Bitcoinkaupat. The theoretical part of the thesis mainly concentrates on the diffusion of innovations and bitcoin. The research method was quantitative. The survey was targeted to the retail trade sector because the BitPay payment service that Bitcoinkaupat sells is highly suitable for the retail and e-commerce business. The answers were collected using questionnaires sent to 998 companies via email. 116 companies participated in in the survey, and the return rate was 12%. The survey indicated that the retail trade sector offers their customers a variety of different payment methods and believe that payments with mobile devices become more common in the future. However, enterprises are suspicious of accepting digital currency payments. Furthermore, the attitude to bitcoin in the retail trade sector was quite negative. The reasons for this were that enterprises do not know bitcoin very well and that the reputation of bitcoin is bad. Bitcoinkaupat can use the results to improve their sales and marketing efficiency. The results show the prejudices of the retail trade sector towards bitcoin. The awareness of the retail trade sector of bitcoin should be promoted. Furthermore, the benefits of using bitcoin as a payment method should have to be emphasized. This would make bitcoin a more common payment method in the future. Forthcoming studies can concentrate on the enterprises that have already accepted bitcoin as a payment method, for example a customer satisfaction survey of the enterprises already accepting bitcoin as a method of payment.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication