SOSIAALINEN MEDIA JA NUORISOTYÖ : Nuorisotyöntekijän rooli sosiaalisessa mediassa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Niemi, Kristiina (2013)
  • Publisher: Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu)

Tutkimus aiheesta sosiaalinen media ja nuorisotyö toteutettiin Centria ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko sosiaalinen media osa nuorisotyötä, mitkä ovat keskeisimmät tavoittamisen keinot sosiaalisessa mediassa ja millaisia velvollisuuksia verkkotyössä toimivalla nuorisotyöntekijällä on. Apuna käytettiin Future School Research – hankkeen puitteissa tehtyä kyselyä. Tutkimuksessa havaittiin työntekijöiden koulutuksen ja kokemuksen olevan oleellisin tekijä liitettäessä sosiaalista mediaa osaksi nuorisotyön kenttää. Nuorisotyöntekijän tulee tuntea verkkotyövälineensä jotta voisi olla nuorten tavoitettavissa. Verkossa nuorisotyöntekijän havaittiin kantavan vastuuta nuorten medialukutaidosta ja hyvinvoinnista sekä omista oikeuksistaan ja työssä jaksamisesta. This study about social media and youth work was commissioned by Centria University of Applied Sciences. The focus was on social media, media literacy of children and youth along with challenges faced by youth work in networking. The objective was to find out if social media is part of youth work. In addition, the aim was to find out what the essential means of reaching the youth through social media are and what responsibilities the networking youth worker has. A questionnaire by Future Research School-project was used as an aid in the research. The educational level and the amount of experience were found out to be the most essential parts when social media was included as a part of youth work. A Youth worker needs to know the networking tools to be reachable for the youth. It was also found out that the youth workers took responsibility of the media literacy of the youth and also their well-being as well as their own rights and coping with work stress.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication