CouchSurfers' motivations to host travelers in Spain

Bachelor thesis English OPEN
Pietilä, Outi (2011)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Subject: verkkoyhteisöt | vieraanvaraisuus | majoitus | majoitustoiminta | Espanja | motivaatio | elämysmatkailu

This Bachelor thesis examines the online community CouchSurfing, which is a hospitality exchange network that promotes cultural exchange, cultural diversity and tolerance. CouchSurfing members offer each other free accommodation when traveling and share their insight and knowledge of the place. The primary objective of this thesis was to define the CouchSurfers’ motivation factors behind hosting travelers in Spain, as well as produce findings to why alternative ways to travel, such as CouchSurfing are on the rise. This thesis consists of theoretical part that deals with CouchSurfing, Online Communities and Motivation. The empirical part focuses on finding out CouchSurfers’ motivations to host. The research is based on quantitative method; a survey was conducted among the Spanish CouchSurfers to determine the motivation factors they have for hosting. The research results base on the total number of answers (n.363) from the survey. The results show that the most agreed upon motivation factors are cultural factors. They are followed by self development factors. Building a community was on a third place with community factors. Social motivation factors were also agreed on by more than half of the respondents. Reciprocity factors and Reward factors fell behind in importance as a motivator. The research findings reveal that the majority of CouchSurfers in Spain are hosting because of social and cultural reasons; to make friendships, cultural exchange and to learn something from the interaction with the guest. There was some variation in the answers according to gender, age, hosting experience and membership durance. These findings emphasize that CouchSurfing users are motivated by cultural- and self development factors. CouchSurfing should provide opportunities and to develop their product to serve this object better. Since the community building factors were also seen as an important motivator, it is crucial to further encourage building a more tight knit community. Sohvasurffaajien motivaatio majoittaa matkailijoita Espanjassa Tämä opinnäytetyö keskittyy tutkimaan CouchSurfing-verkkoyhteisöä, joka on vieraanvaraisuusvaihtoyhteisö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurivaihtoa, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta. CouchSurfing-yhteisön jäsenet tarjoavat muille jäsenille ilmaista majoitusta kotonaan näiden matkustellessa, he auttavat ja jakavat kotipaikkatietouttaan. Tämän opinnäytetyön tavoite oli määritellä CouchSurfing-jäsenien motivaatiot majoittaa matkailijoita Espanjassa ja tuottaa tietoa, miksi vaihtoehtoiset matkustustavat, kuten CouchSurfing, ovat suositumpia kuin aikaisemmin. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee CouchSurfingia, verkkoyhteisöjä ja motivaatiota. Opinnäytetyön tutkimusosuus keskittyy löytämään syyn CouchSurfing jäsenien motivaation majoittaa toisiaan. Tutkimus perustuu kvantitatiiviseen metodiin ja se toteutettiin sähköisenä lomakekyselynä. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat kyselyn vastauksiin, joita oli yhteensä 363 kappaletta. Tutkimuksen mukaan tärkeimmät motivaatiotekijät ovat kulttuuritekijät ja itsensä kehittäminen. Yhteisön rakentaminen oli kolmanneksi tärkein motivaatiotekijä. Sosiaaliset motivaatiotekijät vaikuttivat myös yli puoleen vastanneista. Vastavuoroisuus sekä palkkiot jäivät muista motivaatiotekijöistä selvästi jälkeen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että CouchSurfing-jäsenien majoittamisessa yleisimmät motivaatiotekijät ovat sosiaalisia ja kulttuurisia; he majoittavat saadakseen ystäviä, kulttuurivaihtoa ja oppiakseen vierailtaan jotain. Osassa vastauksista oli vaihtelua demografisten tekijöiden (sukupuolen, iän, majoituskokemuksen tai jäsenyysajan pituuden) suhteen. Nämä tutkimustulokset painottavat, että CouchSurfing-jäsenet motivoituvat kulttuuri- ja itsensä kehittämistekijöistä. CouchSurfingin tulisi ottaa tämä huomioon palvelua kehitettäessä. Koska myös yhteisön rakentaminen nähtiin merkittäväksi motivaatiotekijäksi, on suositeltavaa, että CouchSurfing rohkaisee ja mahdollistaa käyttäjiään rakentamaan tiiviimmän yhteisön.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2011)
  • Cite this publication