Verkkokaupan kansainvälistäminen Facebook-mainonnalla : Case HighRoller

Bachelor thesis Finnish OPEN
Heikkinen, Tiia (2016)
  • Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Verkkokauppa toimii HighRoller Suomi Oy:n HighRoller-lihashuoltolaiteen pääasiallisena myyntikanavana ja Facebook-markkinointikanavana. Tähän mennessä tuotetta on markkinoitu Facebookissa ilman varsinaista strategiaa. Nyt tuotetta viedään Ruotsiin ja uusia markkinoita varten suunniteltiin ja toteutettiin Facebook-mainoskampanja. Teoreettisessä viitekehyksessä käydään läpi aluksi digimarkkinointia, minkä jälkeen pohditaan sosiaalisen median merkitystä verkkokaupalle. Seuraavaksi keskitytään Facebookiin verkkokaupan ajurina. Facebook-markkinointiin liittyvien teosten sekä internetistä löytyneiden aiheeseen liittyvien artikkelien ja videoiden avulla hankittiin toimivia keinoja menestyvän mainoskampanjan luomiseen. Tämän jälkeen toteutettiin mainoskampanja käytännössä syys–lokakuussa 2016 näiden toimintaohjeiden perusteella. Jotta Facebook-mainoskampanjan tuloksellisuus saatiin selville, seurattiin Facebookin tarjoamia raportteja ja analytiikkaa sekä verkkosivuston kävijäseurantaa mainoskampanjan aikana ja sen jälkeen. Erityisesti keskityttiin verkkokaupan kävijöiden käyttäytymiseen verkkosivulla sekä myynnin kehittymiseen. Päätarkoitus Facebook-mainoskampanjalla oli selvittää, millainen mainos houkuttelee kohderyleisöä verkkokauppaan. Tutkimustuloksista huomattiin, että video toimi Facebook-markkinoinnin keinona parhaiten ja mainoskuvissa puolestaan hymyilevä nainen kiinnitti kohdeyleisön huomion. Kampanjalla tavoitettiin 53 000 Facebook-käyttäjää, joista verkkokauppaan siirtyi 894. Verkkokaupan sivuille mainoskampanjan kautta siirtyneistä potentiaalisista asiakkaista jopa 95 % poistui välittömästi sinne saavuttuaan. Tulosten pohjalta luotiin parannusehdotuksia ja tutkimustuloksista toimeksiantaja saa pohjan tuleville mainoskampanjoille. For HighRoller Suomi Oy, an online shop works as the main sales channel and Facebook as the marketing channel. So far, HighRoller foam rollers have been marketed on Facebook without an actual strategy. Now the products are being exported to Sweden, and for the new market area, a Facebook advertising campaign was planned and implemented. The theoretical framework deals with digital marketing, after which the importance of social media for e-commerce is discussed. The next focus is on Facebook as the driver of an online shop. With the help of works related to Facebook marketing, as well as with articles and videos related to the topic, effective techniques for creating a successful advertising campaign were acquired. After this, the advertising campaign was carried out in practice in September–October 2016 on the basis of these guidelines. In order to determine the success of the campaign, the reports and analytics provided by Facebook as well as the website’s visitor tracking were observed both during and after the campaign. The focus was in particular on the behaviour of the visitors of the website, as well as on the development of sales. The main purpose of the Facebook advertising campaign was to see what kind of an advertisement attracted the targeted audience to visit the online shop. According to the results, videos seemed to work best as a means of Facebook marketing, and a smiling woman in the ad images caught the audience’s attention. The campaign reached 53 000 Facebook users of whom 894 visited the online shop. 95 % of these potential customers left the site immediately. Based on these results, some suggestions for improvements were created. The results can be used as a basis for Facebook advertising campaigns carried out in the future.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication