Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

Bachelor thesis Swedish OPEN
Hackman, Mikaela (2017)
  • Publisher: Yrkeshögskolan Arcada
  • Subject: smärta | fysikalisk behandling | bindvävnader

Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskningsfrågan är vilka metoder en fysioterapeut kan rekommenderas använda för behandling av fascian. Skribenten vill också ta reda på vilken fasciabehandling är mest effektiv för att lindra smärta. Arbetet är gjort som en systematisk litteraturöversikt enligt Forsberg & Wengströms (2003) modell. 14 artiklar har inkluderats om än artiklar av hög kvalitet varit svåra att finna. För att be-svara frågorna har databassökningar gjorts i databaserna ScienceDirect, EBSCO, Google Scholar och Research Gate. Tidskriften Journal of Bodywork and Movement Therapy har också använts som en källa. Resultatet har analyserats i olika kategorier: smärta, olika interventioner, mätning av fascian, påverkan på rörelseomfång och idrotts-prestationer. Resultatet indikerar på att olika interventioner, såsom myofascial release och foamrolling kan påverka smärta, men de bästa resultaten fås via kombination av olika metoder. En tjockare fascia indikerar på smärta, och fascians inskränkta glidrörelse ses hos patienter med ländryggs smärtor. Kunskap om fasciabehandlingar ger fysiotera-peuten ett extra redskap vid behandling av smärtpatienter, även ömhet efter idrottspre-stationer verkar kunna lindras och rörelseomfång förbättras. Arbetet är ett beställningsarbete av FYSIODN. Fascia treatment is a relatively new form of study in physiotherapy, despite there having been interest for it ever since ancient times. Research methods have evolved and it is now possible to study tissues in ways that were not possible before due to technical issues. The aim of this thesis is to establish what has been researched about fascia, especially pain and fascia, and how physiotherapists can use this information in patient treatment. The first research question is which methods of fascia treatment can be recommended for a physiotherapist. The writer also seeks to find out which is the most effective fascia treatment for relieving pain. This thesis is a systematic literature review according to the Forsberg & Wengström (2003) method. A total of 14 articles have been included, although articles of high quality have been difficult to find. Online research has been done using the following databases: ScienceDirect, EBSCO, Google Scholar and ResearchGate. The Journal of Bodywork and Movement Therapy has also been used as a source. The results have been analyzed through different categories: pain, different interventional methods, fascia measurement, range of motion and sports performance. The results indicate that different interventional methods such as myofascial release and foam rolling can affect pain, but the best results are achieved through a combination of different methods. A thicker fascia indicates pain and restricted fascial sliding motion is seen in patients with lower back pain. Knowledge on fascia treatment allows physiotherapists not only an additional method of treatment for pain patients, but also seems to relieve soreness after sports performance and enable better range of motion. The study was ordered by FYSIODN.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication