Toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuus majoitusyrityksessä

Bachelor thesis Finnish OPEN
Pajunen, Touko (2010)
  • Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyö tehtiin erään Etelä-Savossa sijaitsevan hotellin hotellipäällikön toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli kerätä tietoperusta toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuudesta, ja laatia sen pohjalta turvallisuuskatsaus kyseisessä hotellissa. Turvallisuuskatsauksen tavoitteena oli nostaa esiin mahdollisia toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä epäkohtia ja ehdottaa niihin ratkaisuja. Turvallisuuskatsaus koostui kahdesta tutkimuksesta. Ensimmäisessä arvioitiin toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuuden nykytilanne haastattelemalla hotellipäällikköä ja havainnoimalla hotellin tiloja. Samassa yhteydessä analysoitiin hotellin pelastussuunnitelma. Toisessa tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla henkilöstön turvallisuustietämystä ja tarpeita tuleville koulutuksille. Kyselytutkimukseen vastasi 85 % hotellin henkilökunnasta. Turvallisuuskatsaus osoittautui hyödylliseksi, sillä tutkimusten avulla havaittiin useita epäkohtia, joihin löytyi ratkaisuehdotuksia opinnäytetyön tietoperustasta. Vahvimmin esiin nousivat turvallisuuskoulutukseen liittyvät puutteet. Ongelmia ilmeni perehdyttämisen, koulutusten järjestämisen ja henkilöstön tietämyksen suhteen. Tämän lisäksi tärkeimpinä seikkoina esiin nousivat muutamat yksittäiset toimitiloihin liittyvät epäkohdat ja hotellin pelastussuunnitelman päivitystarve. Tutkimusten tulosten ansiosta hotellin toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvät koulutukset voidaan tulevaisuudessa järjestää henkilöstön toiveiden ja sen tietämyksessä todettujen puutteiden perusteella. Epäkohtien korjaamiseen ja pelastussuunnitelman päivittämiseen laadittiin selkeät toimintaohjeet. Opinnäytetyö sopii erityisesti hotelli- ja majoitusalalla työskentelevien tai alaa opiskelevien perustietopaketiksi. Liitteinä esitettäviä tutkimuspohjia voi hyödyntää hotellien tai muiden majoitusliikkeiden toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuuden sekä henkilöstön turvallisuuskoulutuksen parantamisessa. The study was commissioned by a hotel manager of one standard hotel in South Savo, Finland. The study was conducted in two parts. The first part of the thesis was to collect information about the basics of the facility, fire and rescue safety especially from the point of view of the hotel. The second part of the study was to examine the hotel’s facility, fire and rescue safety and security training. The aim of the thesis was to find out what could be improved in the hotel’s facility, fire and rescue safety. The research was started by assessing the present situation, which was implemented by interviewing the hotel manager and observing the hotel facilities. The hotel’s rescue plan was assessed as well. After that the hotel’s security training was gone through with focus on the personnel’s knowledge of safety and security matters, and needs for future training. That was done by a questionnaire survey for the hotel staff. 85% of the staff answered to that survey. The research proved very useful. Many unsatisfactory points were found. The main result of the research indicated that there was a need for better security training. Problems concerned the initiation, actual training and knowledge of the personnel. Other important results were for example problems with the facilities and the need for updating the hotel’s rescue plan. Due to the research results the hotel can arrange its security training based on the personnel’s needs. The research includes clear guidelines for solving the problems that have arisen in the study.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2010)
  • Cite this publication