Markkinointisuunnitelma Case: Ringetteseura Blue Rings

Bachelor thesis Finnish OPEN
Seppälä, Minna (2012)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Subject: markkinointi | suunnitelmat | urheilu | sponsorointi | markkinointiviestintä

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on markkinointisuunnitelman laatiminen ringetteseura Blue Ringsin edustusjoukkueelle. Lähtökohtana on pidetty suunnitelman toteutuskelpoisuutta käytännössä sekä suunnitelman reaalisuutta. Opinnäytetyö on toteutettu projektityönä, jossa on käytetty benchmarkkauksen lisäksi sekä kvalitatiivisia että empiirisiä tutkimusmenetelmiä. Opinnäytetyö koostuu kahdesta osiosta; teoreettinen viitekehys sekä empiirinen osio. Teoriana opinnäytetyössä on käytetty markkinoinnin perinteisiä menetelmiä. Lisäksi teoriaviitekehys perustuu sponsorointiin ja sen merkitykseen urheilumarkkinoinnissa. Empiirisessä osiossa tuon esille työn tuloksia ja johtopäätöksiä. Muun muassa yhteistyö- eli sponsorisopimusten saavuttamisesta. Ringetteseura Blue Rings on vuonna 2010 perustettu seura, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää tyttöjen ja naisten kilpailuun perustuvaa ringetteharrastusta. Seura on rakennettu kas-vattajaseurojen Nurmijärven Seven Ringettes Associationsin, Keravan Shakers ringeten ja Tuusula ringeten ympärille. Tavoitteena on rakentaa seuratoimintaa yli joukkuerajojen ja yhdistää kasvattajaseurojen toimintaa perustamalla kilpajoukkueet pääosin kasvattajaseurojen pelaajista. Ringette lajina on hyvin pieni ja harrastajamäärät eivät ole kovin suuria, sen vuoksi yhdistelmäjoukkue antaa lähiseudun pelaajille ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa itseään lajin parissa. Lajin heikko näkyvyys niin lähialueilla kuin kansallisesti tuottaa haastetta markkinoinnin to-teuttamiseen. Seurat eivät pysy markkinoinnin murroksessa mukana, joten esimerkiksi internetin mukanaan tuomat mahdollisuudet ja sosiaalisen median hyväksikäyttö on hyvin vähäistä. Näkyvyyden puute aiheuttaa ongelmia, kuten sponsoreiden hankinta on vaativaa, sillä yritykset eivät tiedä, mitä he lähtevät tukemaan. Opinnäytetyössä pyrittiin luomaan selkeä pohja markkinoinnin rakentamiselle, jossa on otettu huomioon markkinoinnin murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Opinnäytetyön markkinointisuunnitelman rakentamisessa on hyödynnetty pääasiassa erilaisia markkinoinninkeinoja keskittyen urheilumarkkinointiin ja sponsorointiin. Suunnitelman pohjana käytetään Blue Rings edustuksen viime vuoden toimintasuunnitelmaa ja sen toteutumista käytännössä. Näiden pohjalta on laadittu kehitysehdotuksia tulevan kauden 2011–2012 mark-kinointitoimenpiteille. Marketing Plan Case: Ringette Team Blue Rings The objective of this Bachelor’s was to create a marketing plan for the Blue Rings ringette club’s main competitive team. The starting point was based on feasibility and usefulness of the plan. The thesis has been carried out as a project work in which benchmarking was used in addition to both qualitative and empirical research methods which discusses the case organization. In the theoretical framework the author introduces different traditional marketing methods as well as sponsorships and the role of sports marketing. The empirical research section deals with the results and effectiveness of the case organization’s operations. Blue Rings was founded in 2010. The clubs main objective is to advance girls’ and women’s interest to ringette. Blue Rings is compilation of three ringette clubs: Seven Ringettes associaton, Shakers Ringette and Tuusula Ringette. The goal was to build a club that surpasses organization borders and combines the clubs by establishing competitive teams by using the clubs own players. Due to the small number of ringette players in the country, this type of club gives players a unique opportunity to realize their potential. Poor coverage of the sport, both nationally as well as internationally, produces challenges for marketing implementation. The clubs cannot keep up with the ever evolving marketing, so for example, the opportunities brought about by the Internet and use of social media is very low. Poor coverage is a problem when discussing sponsorships, because companies do not know what they are endorsing. The goal of this study was to create a thesis with a clear base for the creation of marketing, which takes into account the possibilities brought about by the marketing revolution. In the marketing plan of this thesis, the author has used a variety of marketing methods, mainly focusing on sports marketing and sponsorship. The Blue Rings competitive team’s last year’s action plan and its implementation was used as the basis of this marketing plan. Based on this, the author has prepared recommendations for marketing measures for the upcoming season 2011-2012.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication