Mercedes-Benzin Mobilo-liikkuvuuspalvelun kehittäminen

Bachelor thesis Finnish OPEN
Kutinlahti, Antti (2016)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinöörityössä tarkasteltiin Mercedes-Benzin liikkuvuuspalvelun Mobilon kehittämismahdollisuuksia telematiikan ja digitalisoitumisen autotekniikkaan tuomien järjestelmien ja sovellusten kautta. Työssä selvitettiin, onko Mercedes-Benzin tekniikassa ominaispiirteitä, joiden aiheuttamiin ongelmiin pystyttäisiin kehittämään kohdennettu ratkaisu, jolla olisi madollista tehostaa Mobilon toteutusta. Mobilo-tapauksia tarkasteltiin Falckin tuottaman tilaston avulla. Mercedes-Benziä verrattiin muihin merkkeihin käyttäen hyväksi saksalaisen autokerho ADACin raporttia Saksan tiepalvelutapauksista sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastoja määräaikaiskatsastuksissa havaituista vioista. Havaittuja ongelmakohtia tarkasteltiin perehtymällä tekniikkaan, joka on ongelmien taustalla. Tilastoitujen Mobilo-tapausten tarkastelusta ilmeni, että suurin osa Mobilo-yhteydenotoista liittyi auton akkuperäisiin ongelmiin. Vertaamalla Mobilo-tilastoja saksalaisen autokerhon ADACin tiepalveluraporttiin selvisi, että akkuperäiset ongelmat ovat tyypillisiä tiepalvelun kannalta merkistä riippumatta eikä Mercedes-Benz poikkea tässä suhteessa muista. Akkuongelmiin ei ole löydetty toimivaa ratkaisua, mutta tulevaisuudessa hybridi- ja sähköautojen yleistyminen ja niiden uudentyyppinen akkutekniikka tulee varmasti vaikuttamaan Mobilo-tapauksiin, joiden taustalla on akkuperäinen ongelma. Falck oy:lle toteutetaan insinöörityössä tehdyn tarkastelun pohjalta materiaali, jota voidaan hyödyntää avustuskeskuksen uusien työntekijöiden perehdytyksessä Mercedes-Benz-toimintaympäristöön. The objective of this Bachelor´s thesis was to study the possibilities of telematics and digitalization in the Mercedes-Benz mobility service, Mobilo, and to examine if an efficient solution to improve the service could be found. Mobilo cases were analyzed using the statistics provided by Falck. The observations made on the basis of Falck´s statistics were compared to a report produced by the German automotive club ADAC and the statistics of the periodic inspection failures produced by the Finnish Transport Safety Agency Trafi. The technology behind the discovered problem points was analyzed thoroughly. The statistics indicated that the main cause of the Mobilo cases was battery related. By comparing the Mobilo statistics with the road service report gathered by ADAC, it was found out that battery related cases are typical regardless the car make. However common, it seems that there is no available solution to the problem. The increase in registration of hybrid and electric cars will have an effect on Mobilo cases in the future, because of the different kind of battery technology they have. Instruction material will be developed for Falck based on the findings of this Bachelor´s thesis. The material will be used to improve the understanding of the technical philosophy of Mercedes-Benz in the Falck call center.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication