The housing bubble and consumer buying behavior - A research in Vietnamese residential market

Bachelor thesis English OPEN
Phan, Linh (2015)
  • Publisher: Vaasan ammattikorkeakoulu
  • Subject: kiinteistönkauppa | asuntokauppa | Vietnam | ostokäyttäytyminen | asuntomarkkinat | fastighetsköp | bostadsköp | köpbeteende | bostadsmarknaden

The real estate market plays an important role in the Vietnamese economy. In several years before the year 2008, this was the attractive market to investors for gaining the profits. However, as in 2008 the housing bubble burst, this led to a crisis in this sector in particular as well as in the Vietnamese economy in general. The investors had to confront the difficulty of purchasing housing properties. The housing market was frozen. At this time, the causes of a housing bubble were discussed. There are many reasons for these issues: financial policies, urbanization, inflation, speculation, etc. However, the issue mentioned most are the demand problems (consumers’ problems) and this matter mainly lead to the housing bubble. In this thesis, the demand problems are explained through consumer/investor making a psychology in buying decision. This research is conducted by analyzing two sources: theoretical part and empirical part. The theoretical part of the study includes an analysis of the Vietnamese residential market (PESTLE analysis and Porter’s 5 forces analysis), theory on the housing bubble and its causes and Kotler’s consumer buying behavior theory. The research method used in this thesis was both qualitative and quantitative. The results of the research together with the theoretical study helps readers understand the relationship between a housing bubble and consumer buying behavior. Kiinteistökauppa on tärkeä osa vietnamilaista taloutta. Useina vuosina ennen vuotta 2008 Vietnam oli houkutteleva kohde sijoittajille voittojen saamiseksi. Vuonna 2008 asuntokupla puhkesi, ja tämä johti sekä kiinteistösektorin- että muun vietnamilaisen talouden kriisiin. Asuntojen ostaminen muuttui vaikeaksi sijoittajille ja asuntomarkkinat olivat pysähdyksissä. Syistä tuolloin syntyneeseen asuntokuplaan ja sen puhkeamiseen on keskusteltu myöhemmin. On havaittu, että syitä oli monia: talouspolitiikka, urbanisoituminen, inflaatio, spekulointi ym. Mainitut syyt ovat enimmäkseen kysynnän (kuluttajien) ongelmia, ja tämä johtaa asuntokuplaan. Tässä lopputyössä kysynnän ongelmat on selitetty kuluttajien/sijoittajien psykologisesta näkökulmasta ostopäätöksen syntyessä. Tämä tutkimus on toteutettu analysoimalla kahdesta näkökulmasta: teoreettisesta ja empiirisestä. Teoreettinen osio sisältää analyysin vietnamilaisista asuntomarkkinoista (PESTLE-analyysi ja Porterin viiden kilpailuvoiman malli), teoriaa asuntokuplasta ja sen syistä sekä Kotlerin kuluttajien ostoteorian. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen tulokset yhdessä teoriaosuuden kanssa auttavat lukijoita ymmärtämään asuntokuplan ja kuluttajien ostokäyttäytymisen suhdetta.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication