Eddie Rocket's Franchise

Bachelor thesis Finnish OPEN
Vahter, Jenni (2008)
  • Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu

Eddie Rocket's Franchise - Setting up a franchise restaurant in Helsinki. TIIVISTELMÄ: Eddie Rocket's on menestynyt amerikkalaistyylinen 1950-luvun ”diner” franchiseravintolaketju Irlannista. Ravintoloita on perustettu viimeisen 18 vuoden aikana 28 kappaletta Irlantiin ja Isoon Britanniaan sekä yksi Espanjaan. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia onko Eddie Rocket'silla potentiaalia menestyä Helsingissä, Suomessa. Tutkimuskysymystä on lähestytty toimiala-analyysin, markkinatutkimuksen ja kohderyhmän valinnan kautta. Työ on jaettu kahteen osioon; teoriaan ja tutkimusosioon. Teoriaosuudessa esitellään Michael E. Porterin Five Forces teoria ja Philip Kotlerin markkinatutkimus- ja segmentointiteoriat. Nämä teoriat valittiin tämän tutkimuksen teoriapohjaksi, koska ne tarjoavat tasapainoisia ja hyvin rakennettuja malleja toimiala- ja markkinatutkimukseen. Tutkimusosio tutkii ravintola-alaa, markkinapotentiaalia ja kilpailu ympäristöä Helsingin alueella. Materiaalit ja statistiikka on kerätty käyttämällä sekundääristä tietoa moninaisista kirjallisuus- ja internetlähteistä. Tutkimusosiossa myös esitellään markkinointisuunnitelma ja pää tavarantoimittajat. Eddie Rocket'sin potentiaaliset ulkoiset ja sisäiset riskit on myös käsitelty. Tutkimusosion rahoitus- ja myyntisuunnitelma on tehty yrityksen ensimmäiselle toiminnalliselle vuodelle sisältäen yksityiskohtaiset kululaskelmat ja arvioidut myyntilaskelmat. Nämä laskelmat ovat tärkeitä yrityksen kannattavuuden arvioinnissa. Tutkimus paljasti, että franchise liiketoiminta on perustettavalle yritykselle hyödyllistä koska franchise ketjun tuoma tieto ja tieto-taito ovat arvokkaampia kuin täysi päätäntävalta yrityksen asioita koskevissa asioissa. Kansantaloudellinen tilanne Suomessa on hyvä, sillä ihmisillä on enemmän käytettävissä olevaa ansiota ja rahankulutus vapaa-aikaan on nousussa. Ravintola-ala kasvaa Suomessa vuosittain ja tämän trendin uskotaan jatkuvan. Tämä toimialasuhdanne luo houkuttelevan aloituskohdan yritykselle ja ravintola-alalla on paljon markkinapotentiaalia tukea aloittavaa yritystä. Eddie Rocket'sin voimakkaimmat kilpailukyvyt ovat palvelu, laatutuotteet ja toimipisteen ulkonäkö ja viihtyvyys. Nämä kilpailukyvyt pitää onnistua viestimään selkeästi markkinoinnin avulla ja ravintolan brändi-imagon luomisen pitää onnistua, jotta Eddie Rocket's voi menestyä. Eddie Rocket's is a successful franchise chain of 1950's American style diners from Ireland. In the last 18 years it has expanded to 28 locations in Ireland as well as United Kingdom and Spain. The purpose of this thesis is to investigate if there is potential for an Eddie Rocket's diner in Helsinki, Finland. This question is approached through industry analysis, marketing research and segmentation. The thesis is divided into two main sections; theories and case study. The theory part introduces Michael E. Porter's Five Forces as well as Philip Kotler's theories on marketing research and market segmentation. These theories were chosen for this thesis because they provide well balanced structural models for analysing the industry and markets. The case study then explores the catering industry in Helsinki, potential markets as well as the competition environment in the area. Information and statistics for the case study are gathered as secondary data from various publications as well as Internet sources. The case study also provides a marketing plan and introduces the key suppliers. External and internal risks for Eddie Rocket's are also covered. The financial plan is for the first operational year of the restaurant and provides detailed information regarding the cost structure as well as estimated sales. These are necessary to determine the profitability of the company. As a concusion the franchise model of the business will be beneficial for Eddie Rocket's in Helsinki as the franchisor's knowledge and know-how are more valuable than the full decision power when starting an independent operation. The economic aspects in Finland are positive; people have more disposable income in their usage and leisure time expenditure is on the rise. The catering industry in Finland is growing on annual basis and trend is expected to continue. This industry set provides an attractive starting point for the business and there is a lot of market potential to attain. The core competencies for Eddie Rocket's are service, products and the outlook of the physical premises. These need to be communicated clearly in the marketing strategies. Brand building needs to be successful in order for Eddie Rocket's to succeed.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2008)
  • Cite this publication