Säker lyftteknik inom akutvården : Ett produktutvecklingsarbete

Bachelor thesis Swedish OPEN
Kullberg, Björn (2015)
  • Publisher: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
  • Subject: lyftning | ergonomi | akutvård

Det här examensarbetet är ett utvecklingsarbete beställt av APSLC. Examensarbetets slutprodukt är en Power Point-fil som presenterar teori om säkra lyfttekni-ker samt visar modellutföranden för grunderna i säkra lyfttekniker. Avsikten för själva examensarbetet är att producera ett självstudiematerial av så hög kvalitét att det kan användas av akutvårdslinjen vid Arcada. Målet med slutprodukten är att öka akutvårdsstuderandes kunskaper om säkra lyfttekniker, så att studerande genom proprioception känner i sin kropp samt förstår teorin bakom de grundläggande och mest centrala i ämnet så att skaderisken i arbetslivet minskar. Som teoretisk referensram används metoder som Stuart McGill (2007) och Kelly Starrett (2013) utvecklat eller gjort kända. För att få en överskådlig bild om teorin och forskningen bakom ämnet gjordes en allmän litteratursökning. Slutresultatet är en Power Point-fil där man steg för steg går igenom ämnet. I materialet finns bilder som visar hur man minskar risken för lyftrelaterade arbetsskador med hjälp av att utnyttja kroppens mekanik, fysiologi, och anatomi samt exempel på hur man lyfter bårar, patienter och väskor. Området är avgränsat till enkla metoder som minskar risken för skador speciellt på korsryggen, men också nacken och axlarna. I arbetet behandlas inte användningen av hjälpmedel, vård eller rehabilitering av skador i stöd- och rörelseorganen, eller fysisk träning för att förhindra eller undvika skador på stöd- och rörelseorganen. Den förväntade följden av det här examensarbetet är att akutvårdsstuderande vid Arcada får en ökad medvetenhet om ämnet, samt anammar dessa metoder och denna information i arbetslivet med en minskad förekomst av lyftrelaterade skador som följd. Produkten går att få tag på via yrkeshögskolan Arcada genom att ta kontakt med utbildningsprogrammet i Akutvård. This thesis is a product development commissioned by APSLC. The end product is a Power Point-file that presents theory regarding safe lifting techniques, preemptive actions against work related sick leave, and shows model execution of safe lifting techniques. The intention of the thesis is to produce a self-study material of such high quality that it can be used within the emergency care programme at Arcada. The aim of the product is to increase emergency care student’s knowledge and awareness of the topic so that the students can feel the most crucial components behind safe lifting technique through proprioception, so that the risk of work related injury is decreased. Methods that Stuart McGill and Kelly Starrett have developed or made known has been used as frame of reference. A general literature search was conducted to gain a lucid picture of the theory and research surrounding the theme of the thesis. The end product is a Power Point-file where the main components for safe lifting technique presented step by step. The material contains pictures that show how to decrease risk of injury by utilizing the body’s mechanics, physiology, and anatomy as well as examples on how to lift stretch-ers, patients, and bags. The field is delimited to easy methods that reduce the risk of injury especially on the lower back, but also on the neck and shoulders. Tools for lifting, physical training with the aim to reduce or avoid injury, or treatment of injuries is not addressed. The expected outcome of this thesis is that emergency care students at Arcada gain an increased knowledge and awareness of the most crucial factors that affect safe lifting, and that they embrace this information in the working life with a decreased occurrence of lifting related injuries as consequence. The end product is available by contacting the emergency care programme at Arcada. Tämä opinnäytetyö on tilaustyö APSLC:ille. Opinnäytetyön lopputuote on Power Point-tiedosto joka sisältää teoriaa turvallisista nostotekniikoista sekä esimerkkisuorituksia turvallisen nostotekniikan perusteista. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Arcadalle niin korkeatasoista itseopiskelumateriaalia, että sitä voidaan käyttää ensihoidon koulutusohjelmassa. Lopputuotteen tavoitteena on lisätä ensihoito-opiskelijoiden tietoa aiheesta, niin että voivat proprioseptiikan kautta tuntevat oikean tekniikan, sekä ymmärtävät teorian turvallisten nostotekniikoiden perusteista jotta vammautumisriski työelämässä pienentyisi. Teoreettisenä viitekehityksenä on käytet-ty Stuart McGillin (2007) ja Kelly Starrettin (2010) kehittämiä tai esille tuomia tekniikoita. Aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja teorian hahmottamiseksi suoritettiin yleinen kirjallisuuskatsaus. Työn lopputulos on Power Point-tiedosto jossa askeleittain käydään läpi turvallisen nostotekniikan eri osat. Materiaaliin sisältyy kuvia jossa näytetään miten vähentää nostoihin liittyviä loukkaantumisia hyödyntämällä kehon mekaniikkaa, fysiologiaa sekä anatomiaa, sekä kuvia jossa näytetään miten nostaa paareja, potilaita ja reppuja. Aihealue on rajattu käsittelemään yksinkertaisia metodeja jotka vähentävät riskiä ristiselän, mutta myös niskan ja olkapäiden loukkaantumiseen. Opinnäytetyö ei käsittele apuvälineiden käyttöä, tuki- ja liikuntaelinten vammojen hoitoa ja kuntoutusta, kuten ei myöskään fyysistä harjoittelua tavoitteena tuki- ja lii-kuntaelinten loukkaantumisen estäminen tai välttäminen. Opinnäytetyön odotettu seuraus on Arcadan ensihoito-opiskelijoiden lisääntynyt tietoisuus ja tieto turvallisiin nostotekniikkoihin vaikuttavista keskeisimmistä tekijöistä, sekä käyttävät näitä me-todeita ja tekniikoita työelämässä seurauksena vähentynyt nostoihin liittyvä vammautuminen. Lopputuote on saatavilla Arcadan ensihoidon koulutusohjelman kautta. Produkten (.pptx-fil) går att få tag på via yrkeshögskolan Arcada genom att ta kontakt med utbildningsprogrammet i Akutvård. The end product (.pptx-file)is available by contacting the emergency care programme at Arcada. Lopputuote (.pptx-tideosto) on saatavilla Arcadan ensihoidon koulutusohjelman kautta.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication