CouchSurfing - a choice for travellers

Bachelor thesis English OPEN
Skog, Christina (2012)
  • Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  • Subject: Cultural relations | CouchSurfing | matkailu | kestävä kehitys | yhteisöllisyys | sosiaalinen vuorovaikutus | elämysmatkailu | majoitustoiminta | sosiaaliset verkostot | vieraanvaraisuus | kulttuurienvälisyys | majoitus | Culture and tourism | Online social networks | Tourism | Social aspects | Technological innovations

The objective of this thesis was to examine the thoughts and prejudices CouchSurfing evoke in people who had not previously heard of CouchSurfing. Additionally, the views expressed by people who had previously heard about the phenomenon were also studied. The aim was also to determine how these prejudices affected the behaviour of people. The purpose was to understand different aspects and give a more comprehensive picture of CouchSurfing through this thesis. The theoretical framework of the thesis was mainly based on the official CouchSurfing web pages but also various other Internet pages, as well as articles and literature on the topic. The study was conducted by means of a questionnaire sent by e-mail, i.e. distributed to people via Facebook, students of HAAGA-HELIA University of Applied Sciences and CouchSurfing members. The research methodology employed was quantitative. The questionnaire results were collected during the period of 28.10-12.11.2011. Altogether there were 407 answers; 52 from the people who heard about CouchSurfing for the first time and 355 from individuals who were aware of it or already members. The results indicated that the prejudices some people had beforehand changed even considerably however, of course there were also people who maintained their opinion. Mainly the biggest doubt concerned safety issues and trusting people. However, once people got to know the social network better they realized that there are several safety measures taken. Naturally, using common sense was also required. Various people were not aware of CouchSurfing beforehand, but the questionnaire seemed to evoke the curiosity and interest of some participants. In conclusion, the research questions set in the beginning were answered. There most likely will be more interest towards the project in the future. The most useful approach could be sharing personal experiences with people who showed interest towards CouchSurfing. By combining the information from the web site with shared experiences the knowledge would become more comprehensive. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ihmisten ajatuksia, ennakkoluuloja ja kokemuksia CouchSurfing -sosiaaliseen verkostoon liittyen. Siitä käytetään suomenkielistä käsitettä sohvasurffaus. Tarkoituksena oli selvittää minkälaisia ajatuksia kyseinen verkosto herättää ihmisissä, jotka eivät aiemmin olleet siitä kuulleet. Lisäksi tavoitteena oli selvittää sohvasurffaukseen jo tutustuneiden asiakkaiden kokemuksia. Tarkoituksena oli saada sekä ymmärrettävä että kattava kokonaiskuva sohvasurffauksesta. Teoreettinen viitekehys perustui viralliseen CouchSurfing sivustoon, sekä useisiin muihin nettisivuihin, artikkeleihin ja aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Aineistonkeruu toteutettiin kyselylomakkeen avulla, joka lähetettiin sähköpostitse Facebookin kautta, HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä sohvasurffauksen jäsenille. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kyselylomakkeen vastausaika oli 28.10-12.11.2011 ja vastauksia tuli yhteensä 407 kappaletta; 52 niiltä, joille CouchSurfing oli uusi käsite ja 355 niiltä, jotka olivat joko aiemmin kuulleet yhteisöstä tai jopa sen jäseniä. Tulokset osoittivat, että monet ennakkoluulot, joita ihmisillä oli etukäteen, muuttuivat nopeasti. Kaikkien mielipiteet eivät kuitenkaan muuttuneet, vaan jotkut tietysti pitäytyivät omassa kannassaan. Turvallisuusasioihin liittyvät kysymykset osoittautuivat suurimmaksi huolenaiheeksi. Tosin tutustuessaan sivustoon paremmin, he ymmärsivät kuinka monia tapoja on varmistaa turvalliset olosuhteet. Henkilöt, jotka eivät olleet alunperin tunteneet tuotetta osoittivat kiinnostusta sohvasurffausta kohtaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Tulevaisuudessa on erittäin todennäköisesti enemmän kiinnostusta kyseistä verkostoa kohtaan. Parhain lähestymistapa on omien kokemusten jakaminen. Niiden yhdistäminen sivustojen tietoihin antaa parhaimman ja kattavimman ymmärryksen asiasta.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication