Kuvaus 3D-tulostamisesta hammastekniikassa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Munne, Mauri ; Mustonen, Tuomas ; Vähäjylkkä, Jaakko (2013)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

3D-tulostaminen kehittyy nopeasti ja yleistyy koko ajan. Tulostimien tarkkuuksien kehittyessä 3D-tulostus on ottamassa myös jalansijaa hammastekniikan alalta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata 3D-tulostamisen tilaa hammastekniikassa. 3D-tulostaminen on Suomessa vielä melko harvinaista, joten opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen kaikki mahdollinen tieto liittyen 3D-tulostamiseen hammastekniikassa. Tavoitteena on myös 3D-tulostimen testaaminen käytännössä aina suun skannaamisesta mallien tulostamiseen. 3D-tulostamisesta yleisesti on tietoa melko paljon, mutta hammastekniikan osalta tietoa kerättiin haastattelemalla hammastekniikan alalla työskenteleviä ja 3D-tulostimia markkinoivaa henkilöä. Opinnäytetyön teoriaosuuteen tietoa haettiin pääasiassa internetlähteistä sekä kirjallisuudesta. Tällä hetkellä 3D-tulostamalla Suomessa ei vielä tehdä mitään pysyviä proteettisia ratkaisuja potilaiden käyttöön. 3D-tulostimella voidaan valmistaa erilaisia sovituskappaleita ja työmalleja, joita käytetään apuna pysyviä ratkaisuja valmistaessa. Työelämässä 3D-tulostin toimii hienosti ruuhkahuippujen purkamisessa, kun perinteisien menetelmien vaatimat vahaukset voidaan valmistaa tulostamalla. Kudosystävällisten tulostusmateriaalien lisääntyessä ja tulostimien kehittyessä 3D-tulostus tulee tiiviiksi osaksi hammasteknistä alaa. 3D printing is developing at a rapid pace and becoming continuously more common. As the printers’ accuracy develops, 3D printing is gaining a foothold also in the field of dental technology. The purpose of this thesis is to describe the 3D printing status in dental technology. 3D printing is still quite rare in Finland, so the aim of the thesis is to gather all possible information related to 3D printing in dental technology. The objective was to test 3D printer in practice throughout the whole process, from scanning of the mouth to the printing of the models. There is quite a lot of information available of 3D printing in general but to find information concerning dental technology we had to gather the information by interviewing people working in the field of dental technology and one 3D printer sales representative. The theoretical part of information was sought mainly from Internet sources, as well as literature. Currently in Finland 3D printing is not used to do any permanent prosthetic solutions to patients. 3D printer can produce a variety of adapters and various work models which are used to help in the manufacture of permanent solutions. In working life 3D printer is a great help during peak periods as the waxing of the traditional method can be produced by printing. As the tissue-friendly printing materials increase and 3D printers develop, 3D printing becomes a compact part of the dental technical field.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication