Lasten ja nuorten painonnostotoiminnan resursointi Suomessa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Luonila, Jukka (2017)
  • Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Subject: liikuntaharrastus | nuoret | painonnosto | voimailu

Opinnäytetyön aiheena oli lasten ja nuorten painonnostoseurojen toiminnan resursointi Suomessa. Opinnäytetyön ongelmana oli selvittää lasten ja nuorten painonnostoharrastuksen laajuutta ja sisältöä Suomen Painonnostoliiton alaisissa lajiseuroissa keskittyen seurojen taloudellisiin tunnuslukuihin ja resursointiin. Tutkimuksella haettiin vastausta miten seurat resursoivat toimintaansa ja mitkä olivat taloudelliset toimintatavat erityisesti alle 19-vuotiaiden painonnostoharrastuksen kohdalla. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli kvantitatiivinen. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltui hyvin tutkimusongelman selvittämiseen. Tutkimustyypiksi valittiin survey-tutkimus, jolla kerättiin aineisto käyttäen sähköistä kyselylomaketta. Tutkimuskohteena olivat Suomen Painonnostoliiton jäsenseurat, joista otokseen valittiin vuonna 2016 SPNL:n vuositietoilmoituksen palauttaneet seurat. Seuroja oli maaliskuussa 2016 74 kappaletta. Kysely lähetettiin seurojen yhteyshenkilöille. Kysymykset koskivat seuratoimintaa ja käytettävissä olevia resursseja, erityisesti alle 19-vuotiaiden osalta. Kyselylomakkeessa oli 42 kysymystä ja kyselyyn vastasi 16 seuraa. Painonnostoseurojen taloudelliset resurssit ovat vaatimattomat, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Seurat toimivat vapaaehtoisten jäsenten voimin, eikä palkattua henkilökuntaa seuroissa ole. Pääasialliset tulojen hankkimiskeinot ovat jäsenmaksut sekä kuntien- ja yhteistyöyritysten tuet. Seurojen väliset erot tulojen hankkimisessa ovat merkittävät. Nuorten painonnostossa aktiivisesti toimivat seurat keräävät varoja arvokilpailuja järjestämällä. Tuloja saadaan osallistumismaksujen lisäksi yhteistyökumppaneilta ja saadut tulot usein käytetään nuorten harjoitustoiminnan tukemiseen, jolloin myös jäsenmaksut voivat pysyä kohtuullisina. Painonnoston harrastaminen on nuorille edullista. Valmentajien kouluttaminen on tärkein tekijä nuorten painonnostoresurssien kehittämisessä. Painonnostovalmentajien nuorten voimavalmennusta tulisi hyödyntää enemmän punttikoulutoimintaa lisäämällä ja laajentamalla. Myös koulujen ja muiden lajien kanssa yhteistyön lisääminen hyödyttäisi nuoria, kouluja, seuroja ja Painonnostoliittoa. Tärkeimmät lajin markkinointitavat ovat nuorille kilpailujen ja punttikoulujen järjestäminen, toimiminen aktiivisesti paikallismedioiden kanssa ja mainostaminen sosiaalisessa mediassa. Seuratoimintaa voisi kehittää valmentajien ja kilpailutoimitsijoiden kouluttamisella. Digitaalisten viestimien käytössä on myös koulutukselle tilausta. The topic of the bachelor’s thesis was resourcing of weightlifting club activities directed at children and adolescents. The issue discussed in the thesis was the extent and content of weightlifting as a hobby for children and adolescents in weightlifting clubs operating under the Finnish Weightlifting Federation, focusing on financial parameters and resources of the clubs. The aim of the thesis was to find out how clubs resource their activities and what the financial ways of action were especially in case of weightlifting as a hobby for children and adolescents aged less than 19 years. The thesis applied quantitative method of research. Quantitative research method was well suited for solving the issue under research. Survey was chosen as type of study, and data was collected by using an electronic questionnaire. The object of research were the member clubs of the Finnish Weightlifting Federation, and the clubs that had returned the year 2016 annual information notification of the Finnish Weightlifting Federation were chosen to be included in the sample. The number of clubs in March 2016 was 74. The questionnaire was sent to the contact persons of the clubs. The questions concerned club activities and available resources, especially with regard to adolescents under the age of 19. The questionnaire included 42 questions and a total of 16 clubs returned the questionnaire. The financial resources of weightlifting clubs are modest, with a few exceptions. The clubs are operated by voluntary members and they have no paid employees. The primary means of collecting revenues are membership fees and financial support from municipalities and sponsorship from partner companies. Differences between clubs in revenue collection are significant. Clubs that operate actively in adolescent weightlifting collect revenues by organizing prominent competitions. In addition to entrance fees, revenues are received from partners and sponsors, and the revenues received are often spent in supporting the training of adolescents, thus keeping the membership fees moderate. Weightlifting is an inexpensive hobby for adolescents. Training coaches is the single most important factor in developing weightlifting resources for adolescents. The experience of the coaches in promoting strength training for adolescents should be utilized more by providing more opportunities for basic gym training and by expanding it. Also, further cooperation with schools and other sports would benefit adolescents, schools, clubs and the Finnish Weightlifting Federation. The most important ways of marketing the sport for adolescents are organizing competitions and basic gym training, active cooperation with local media and advertising in social media. Club operations could be developed by training coaches and competition officials. There is also need for training with regard to the use of digital media.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication