Tutkimus raumalaisten naisten sisustustuotteiden ostokäyttäytymisestä

Bachelor thesis Finnish OPEN
Vartio, Jenni (2011)
  • Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Subject: sisustus | kuluttajakäyttäytyminen | päätöksenteko

Opinnäytteen aiheena oli raumalaisten naisten sisustustuotteiden ostokäyt-täytyminen. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, mitä raumalaiset naiset ostavat ja etsivät raumalaisista sisustusalan liikkeistä ja kuinka paljon he käyttävät verkkokauppoja sisustustuotteiden ostamiseen. Samalla kartoitettiin, onko Raumalla tarvetta uusille sisustusliikkeille. Myös perheen osallistumista ostopäätökseen kysyttiin. Tällä hetkellä on muodissa ekologisuus ja eettisyys kaikessa kuluttamisessa ja siksi haluttiin tietoa, onko niillä vaikutusta ostopäätökseen. Teoriaosiossa käsiteltiin sisustusalaa historiasta tähän päivään ja tulevaisuuteen, sekä sisustustuotteiden jakeluteitä, myymälöitä ja verkkokauppaa. Ostokäyttäytymistä käsittelevässä luvussa tarkastellaan kuluttajan ostopäätösprosessin ja kuluttajakäyttäytymisen vaiheita, sekä naisten kuluttamista ja sen muuttumista ajan saatossa. Käsitteellinen viitekehys kuvaa kuluttajan sisustustuotteiden ostamista, sisältäen sisustusalan markkinat ja jakelutiet, kuluttajakäyttäytymisen sekä asiakkaiden tyytyväisyyden jakeluteihin ja tarjontaan. Aineiston keräämiseen käytettiin kyselylomakkeita, joita jaettiin eri henkilöiden välityksellä 100 kappaletta, näistä 69:ään saatiin vastaus. Vastauksien esittämiseen käytettiin kuvioita, joista selkeästi pystytään havainnoimaan vastaukset ja niiden eroavuudet. Tutkimustulokset osoittivat, että myymälät ovat säilyttäneet asemansa sisus-tustuotteiden ostopaikkana. Noin puolet vastaajista ei ole koskaan ostanut verkkokaupasta sisustustuotteita ja ne vastaajat, jotka olivat ostaneet sisus-tustuotteita verkkokaupoista, olivat ostaneet vain harvoin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että sisustustuotteita ja verkkosivuja kyllä tutkitaan, mutta harvoin päädytään ostamaan verkosta. Muodissa oleva eettinen ja ekologinen ajattelu ostopäätöksessä ei näkynyt selvästi tämän tutkimuksen tuloksissa. Vastaajista vain 24 prosenttia koki kaipaavansa Raumalle uusia sisustusalan liikkeitä. Vastaajat kokivat, että Raumalla sisustusliikkeissä on hyvin tarjolla lisäpalveluja, kuten sisustussuunnittelua. Tutkimus osoitti, että naiset päättävät pääasiallisesti kodin sisustustuotehankinnoista. The topic of this thesis was the purchasing behaviour of home interior deco-ration products by women in Rauma. The purpose of the study was to find out what women in Rauma are buying and looking for in interior decoration stores and how much they use internet shops to buy interior decoration products. At the same time it was surveyed if there was a need for new interior decoration stores in Rauma. Family members involvement in the buying decision process was also studied. Ecology and ethics are currently fashionable in consumption and therefore their effect on the buying decision process was studied. In the theory chapter interior decoration was examined from history to current day and to the future. The supply chains of interior decoration products, stores and internet shops were also studied. The purchasing behaviour chapter deals with the buying decision process, consumers behavioral stages, consumption habits of women and its change over time. The conceptual frame of reference describes the consumers buying habits of interior decoration products, including interior decoration markets, supply chains, consumer behavior and customer satisfaction with the supply chains and the offered supply. Questionnaires were used in collecting the material. A hundred question-naires were sent, of which 69 were answered. Figures were used to process the responses, so as to clearly detect the answers and how they differ. The survey shows that traditional stores have maintained their position as a place to shop home interior decoration products. In about half of the responses the consumers had never bought interior decoration products from an internet store and those who had, did so only rarely. The survey also shows that interior decoration products and websites are being followed but consumers rarely end up buying from the internet stores. The currently fashionable ethical and ecological thinking in the buying decision process wasn`t clearly shown in these study results. Only 24 percent of the respondents felt the need for a new interior decoration store in Rauma. The respondents felt that in Rauma`s interior design stores additional services, such as interior decoration, were well available. The survey also showed that home interior product purchasing was primarily decided by women.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2011)
  • Cite this publication