Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

Bachelor thesis Swedish OPEN
Östman, Hanna (2014)
  • Publisher: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
  • Subject: diarré | barndödlighet | malaria
    mesheuropmc: parasitic diseases

Temat för detta examensarbete är barndödlighet i Etiopien. Syftet är att undersöka den höga småbarnsdödligheten, orsakad av diarré och malaria. Detta är ett beställningsarbete för organisationen PADet, som har ett samarbete med yrkeshögskolan Arcada. Med småbarn menas i denna studie, barn under fem år. Frågeställningarna för arbetet är, Vilka är de främsta orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten vid diarré och malaria? Och Vad görs idag för att minska på småbarnsdödligheten vid diarré och malaria i Etiopien? Arbetet har begränsats till diarré och malaria även om lunginflammation och HIV har en stor roll vad gäller småbarnsdödlighet i Etiopien. Examensarbetet är en litteraturstudie och materialet har analyserats som en kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats. Som referensram har Hälsopromotion använts. I studien har 10 vetenskapliga artiklar och 2 hemsidor, som belyser ämnet om vad som görs idag för att minska på småbarnsdödlighet använts. Resultat: Okunskap och dålig tillgång till hälsostationer och läkemedel är en del av orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten i Etiopien. Även om en del av befolkningen känner igen symtom och vårdåtgärder för diarré och malaria, förstår man inte vikten av hälsofrämjande och förebyggande för man anser att sjukdom är oftast är något som ”bara sker”. Mycket har gjorts hittills vad gäller att förebygga sjukdomar i Etiopien, men man har inte kunnat se en tillräcklig förbättring för att minska på småbarnsdödligheten. The theme of this thesis is child mortality in Ethiopia and aims to investigate the high early childhood mortality due to diarrhea and malaria in Ethiopia. This is a commissioned work for the organization PADet , which has a partnership with Arcada. With child in this study means, children under five. The research questions for this work are: What are the main causes that affect young children´s mortality in diarrhea and malaria? And, What is being done to-day, to reduce mortality in young children with diarrhea and malaria in Ethiopia? The work has been limited to diarrhea and malaria, although pneumonia and HIV have a major impact of child mortality in Ethiopia. The thesis is a literature study and the mate-rial has been analyzed as a qualitative content analysis with a deductive approach. As a frame of reference, Health promotion is used. In the study, 10 research articles and 2 sites that are important for the study is used. Results: Lack of knowledge and poor access to health centers and medication are a part of things that affect early childhood mortality in Ethiopia. Although part of the population recognize symptoms and care interventions on diarrhea and malaria, but do not under-stand the importance of health promotion and prevention for illness, because they believe that the disease is usually something that "just happens ". Much has been done so far in preventing diseases in Ethiopia, but a sufficient reduction in child mortality is still too low.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2014)
  • Cite this publication