Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nyberg, Jasmina (2016)
  • Publisher: Yrkeshögskolan Arcada
  • Subject: ryggsjukdomar | postoperativ vård | rehabilitering

Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vikten av god hållning och ett hemträningsprogram. Arbetets forskningsfrågor är 1.Vad bör beaktas i rehabiliteringen efter en ryggoperation ur en fysioterapeutisk synvinkel? 2. Vilka fysioterapeutiska öv- ningar lämpar sig efter en ryggoperation? 3. Vad bör beaktas då man skriver en patient- anvisning? Forskningsfrågorna besvarades med evidensbaserad litteratur i form av böcker, artiklar och forskningar. Metodvalet bygger på Vilkka & Airaksinens modell för ett praktiskt inriktat examensarbete i boken Toiminnallinen opinnäytetyö (2003). Arbetsprocessen följdes även av Nyberg & Tidströms bok Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar (2012). Evidensbaserad litteratur har varit som grund för att textmässigt och designmässigt utforma en ändamålsenlig patientanvisning. Resultatet i examensarbetet är att tidig, aktiv och ändamålsenlig postoperativ rehabilitering främjar tillfrisknande efter en ryggoperation. Postoperativ rehabilitering bör basera sig på hemträningsprogram ifall patienten fått tydliga muntliga och skriftliga instruktioner av en fysioterapeut. En fysioterapeutisk patientanvisning kunde slutligen utformas baserat på teoretisk bearbetad information. För att utvärdera patientanvisningen har två fysioterapeuter från Tölö sjukhus läst igenom patientanvisningen för att se om det finns några brister i innehållet. Patientanvisningen har även lästs igenom och godkänts av en neurokirurg och ortoped innan publicering. Patientanvisningen fick bra respons. The thesis is a practically oriented degree thesis with a focus on rehabilitation following decompression and disc surgery. It is commissioned by Töölö hospital with the aim to produce a physiotherapeutic patient guide. Requests from the commissioner were to de- velop a clear patient guide following back surgery. The guide includes written instruc- tions regarding postoperative rehabilitation in the form of everyday activities, physical activity, back resting positions, the importance of good posture and home exercises. Re- search questions for the thesis were 1. What should be considered in rehabilitation after spinal surgery from a physiotherapeutic point of view? 2. What physiotherapeutic exercises are suitable following back surgery? 3. What should be considered when writing a patient guide? The thesis questions were answered with ev- idence-based literature in the form of books, articles and research. The methodology is based on a model for practically oriented thesis by Vilkka & Airaksinen (2003). The working process was based on Nyberg & Tidström book “Skriv vetenskapliga exa- mensarbeten, uppsatser och avhandlingar” (2012). The evidence based literature has been the basis for the text and design of the physiotherapeutic patient guide. Research suggests that early, active and effective postoperative rehabilitation promotes recovery after back surgery. Postoperative physiotherapy should be based on home exercises if the patient has received clear oral and written instructions of a physiotherapist. The written guide could ultimately be designed on theoretic processed information. The peer re- viewed text was evaluated and approved by two physiotherapists, a neurosurgeon and an orthopedic surgeon from Töölö Hospital before publication. The patient guide has re- ceived good response. Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö käsittäen dekompression ja välilevyleikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Tämä on tilaustyö Töölön sairaalalle jonka tarkoituksena on kehittää fysioterapeuttinen potilasohje selkäleikatuille. Toimeksiantajan toive on kehittää selkeä potilasohje selkäleikatuille sisältäen toipilasajan postoperatiiviseen kuntoutukseen liittyviä ohjeita päivittäisistä toimista, liikkumisesta, selän lepoasennoista, hyvän ryhdin tärkeydestä ja kotiharjoitusohjelmasta. Tutkimuskysymykset ovat 1. Mitä tulee ottaa huomioon selkäleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa fysioterapeuttisesta näkökulmasta katsoen? 2. Mitkä fysioterapeuttiset harjoitteet soveltuvat suoritettavaksi selkäleikkauksen jälkeen? 3. Mitä tulee ottaa huomioon potilasohjetta tehdessä? Tutkimuskysymyksiin on vastattu näyttöön perustuvien kirjallisuuden, artikkeleiden ja tutkimusten perusteella. Työprosessi perustuu Vilkka & Airaksisen kuvailemaan malliin kirjassa Toiminnallinen opinnäytyö (2003). Työprosessi perustuu myös Nyberg & Tidströmin kirjaan Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar (2012). Fysioterapeuttinen potilasohje on kehitetty näyttöön perustuvan tiedon mukaisesti. Potilasohjeen tekstillinen osuus ja ulkoasun muotoilu on myös näyttöön perustuvan tiedon mukaisesti suunniteltu. Näyttöön perustuvan tiedon mukaan aikaisin aloitettu aktiivinen ja tarkoituksenmukainen postoperatiivinen kuntoutus edistää leikkauksen jälkeistä parantumista. Postoperatiivinen kuntoutus tulee perustua kotiharjoitusohjelmaan mikäli potilas on saanut selkeät suulliset ja kirjalliset ohjeet fysioterapeutilta. Kaksi fysioterapeuttia Töölön sairaalasta lukivat potilasohjeen arvioidakseen sen sisältöä. Neurokirurgi ja ortopedi ovat myös lukeneet ja hyväksyneet potilasohjeen ennen julkaisemista. Kehittämäni potilasohje sai hyvää palautetta.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication