Vähittäismyymälän markkinoinnin kehittäminen : case Mattomies Oy

Bachelor thesis Finnish OPEN
Hellstén, Maren (2015)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää toimeksiantajana toimineelle Mattomies Oy Ruohola & Ruoholalle konkreettisia keinoja yrityksen vähittäismyymälän markkinoinnin kehittämiseksi. Teoriaosassa käytiin läpi 4P-mallin mukaiset markkinoinnin kilpailukeinot. Toteutusosassa analysoitiin Mattomies Oy Ruohola & Ruoholan myymälän nykytilaa, myymälän merkitystä liiketoiminnalle sekä koottiin myymälälle markkinointimix, jossa annettiin konkreettisia ehdotuksia markkinoinnin kehittämiseksi. Ehdotuksissa todettiin, että myymälän tulee alansa erikoisliikkeenä kilpailla hintojen sijaan asiakaslähtöisellä palvelulla ja asiantuntemuksellaan. Myymälän tulee myös panostaa markkinointiviestintäänsä. Pienelle myymälälle suositeltiin käytettäväksi perinteisen mediamainonnan sijaan kustannustehokkaampia sosiaalisenmedian palveluita, kuten Facebookia. The purpose of this Bachelor’s thesis was to find some concrete ways to develop the marketing of Mattomies Oy Ruohola & Ruohola's retail shop. The theoretical framework is focused on marketing 4P-model. In an empirical part is the analyses of the present state and signification of Mattomies Oy Ruohola &Ruohola's retail shop. As the outcome there are recommendations for developing the marketing of Mattomies Oy Ruohola & Ruohola's retail shop. The retail shop needs to invest especially in marketing communications and customer service. The small retail shop should also give up to investing in the traditional marketing tools and use instead more cost-effectives ways like social media. The most suitable social media service for the store is Facebook.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication