Aloittavan yrityksen talous ja rahoitus

Bachelor thesis Finnish OPEN
Ikonen, Joona (2014)
  • Publisher: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Subject: liiketalous | rahoitus | yritykset | perustaminen

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia alle kolme vuotta toimineiden yrittäjien palveluiden tarpeita. Hanke toteutettiin Etelä–Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neu-voa–Antava ry:lle. Tutkimus suoritettiin yrityksille, jotka on perustettu aikavälillä 2011 – 2014. Uusyrityskeskus Neuvoa–Antava toteutti JATKE-hankkeen Euroopan Sosiaalira-haston osittain rahoittamana. Yrityksen perustamisvaiheessa lukuisat eri tahot tarjoavat neuvonta- ja opastuspalveluja yrityksen perustamiseen liittyen. Toimiville yrityksille ei ole varsinaista tahoa, josta hakea apua. Siksi tavoitteena oli selvittää, mihin alle kolme vuotta toimineet yritykset tarvitsisivat opastusta. Tutkimukseen liittyvä kysely toteutettiin käyttämällä kvantitatiivista tutkimusotetta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää alle kolme vuotta toimineiden yritysten palveluiden tarpeita. Kysely lähetettiin sähköpostitse, Webropol-kyselytyökalua hyödyntäen. Kohderyhmä muodostui 824 yritysasiakkaasta, josta 629 oli Uusyrityskeskuksen tietokannasta ja loput 195 kerättiin Patentti- ja rekisterihallituksen tietokannasta. Hanke toteutettiin kevään ja kesän 2014 aikana. Tutkimus osoitti, että huomattavasti suurin osa tarvitsisi opastusta yrityksen rahoi-tus- ja talousasioissa. Talousasioissa erityisesti kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyvät seikat koettiin hankaliksi. Teoriaosuus opinnäytetyössä muodostuu näin ollen kolmesta pääotsikosta, jotka ovat yritystoiminnan rahoitus, rahoituslähteet sekä yrityksen talous- ja kannattavuustekijät. The purpose of this thesis was to research the service needs of companies which have been in operation for less than three years. The project was made for an en-terprise agency called Uusyrityskeskus Neuvoa–Antava, which is located in South Ostrobothnia. The study was conducted among enterprises established between years 2011 and 2014. Uusyrityskeskus Neuvoa–Antava implemented the JATKE project partially togeth-er with European Social fund. When establishing an enterprise, various actors offer advice and guidance services related to starting a company. A company that has already started their activities does not have at their disposal any established service for getting guidance. That is why the main purpose of this thesis was to find out with which functions young companies would need help and guidance. The survey related to the project was made using the quantitative research ap-proach. The purpose of the survey was to find out the service needs of companies which have been in operation for less than three years. The survey was sent by e-mail, using the Webropol query tool. The target group consisted of 824 corporate customers, of whom 629 were from the database of Uusyrityskeskus. The rest of the respondents were collected from the database of the Board of Patents and Registration of Finland. The project was conducted during the spring and summer of 2014. The study showed that a significant majority of respondents needed help with funding and financial matters. Especially accounting and audit-related issues were considered troublesome. Therefore, the theoretical part consists of three main titles which are business finance, source of funding as well as business economics and profitability factors.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2014)
  • Cite this publication