Markkina-analyysi Pietarin ja Kaliningradin apuvälinemarkkinoista

Bachelor thesis Finnish OPEN
Marjamäki, Aino (2016)
  • Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön aiheena oli markkina-analyysi Pietarin ja Kaliningradin apuvälinemarkkinoista. Opinnäytetyö toteutettiin Tradotim Oy:lle, joka maahantuo pienkonerenkaita sekä apuvälineitä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää onko suomalaisen yrityksen järkevää pyrkiä Pietarin ja Kaliningradin apuvälinemarkkinoille sekä millaisia kansainvälistymisvalmiuksia yritykseltä edellytetään, jotta se voi päästä Venäjän apuvälinemarkkinoille. Apuvälineillä tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan manuaalipyörätuoleja, sähköpyörätuoleja sekä rollaattoreita. Opinnäytetyön teoriaosassa käsiteltiin makroympäristöä, jossa käytettiin PESTEL-analyysiä. PESTEL-analyysissä tarkasteltiin Venäjää poliittisten, taloudellisten, sosiokulttuuristen, teknologisten, eettisten sekä juridisten tekijöiden osalta. Lisäksi PESTEL-analyysiin sisällytettiin tietoa Venäjän tullikäytännöistä ja –maksuista sekä rahoituksesta ja verotuksesta. Teoriaosassa käytettiin lähteinä pääosin kirjallisuutta sekä Internetiä. Opinnäytetyön empiiriseen osaan kuuluivat Venäjän apuvälinemarkkinoiden koon, kysynnän, asiakkaiden, kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden, markkinoinnin sekä jakelukanavien selvittäminen Pietarin ja Kaliningradin osalta. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisten haastatteluiden, puhelinhaastatteluiden sekä sähköpostikyselyiden avulla. Markkina-analyysiin kuului lisäksi saatujen tutkimustulosten analysointi. Tutkimuksen lopputuloksena voidaan todeta, että Venäjä on haastava markkina-alue, mutta kokonsa puolesta potentiaalinen vientimaa suomalaisille yrityksille. Apuvälineillä on kysyntää Venäjällä, mutta suomalaisen yrityksen pääseminen Pietarin ja Kaliningradin apuvälinemarkkinoille vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi. The topic of the thesis was market analysis about rehabilitation aid market of St. Petersburg and Kaliningrad. The thesis was implemented for the need of Tradotim Oy which is an importer and distributor of tires, wheelchair parts and rehabilitation accessories. The purpose of this thesis was to study how realistic it is for a Finnish company to try to access the rehabilitation aid market of St. Petersburg and Kaliningrad as well as what are the premises a company needs to access the Russian rehabilitation aid market. Rehabilitation aids are concerning manual wheelchairs, electric wheelchairs and rollators. The theory of the thesis included an analysis of macro environment by using PESTEL-analysis consisting of political, ecological, sociocultural, technological, ethical and legal factors. PESTEL-analysis included information related to taxation, finance, customs policies and duties as well as licenses. The main sources in the theoretical part were literature and Internet. The empirical part of the thesis included the size and demand of the rehabilitation aid market of St. Petersburg and Kaliningrad as well as customers, competitors, cooperation partners, marketing and distribution channels. Research was implemented by personal interviews, telephone interviews and e-mail surveys. Market analysis included also analysis of research results. As a conclusion Russia is a challenging market but a potential export country considering the size of the market. Rehabilitation aids have demand in Russia but a Finnish company has to be patient when trying to access the rehabilitation market of St. Petersburg and Kaliningrad.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication